Exkurze započala prohlídkou žlutické přehrady, odkud se voda dopravuje například do Podbořan či Žatce. Pan hrázný žáky provedl nahoře po hrázi a vysvětlil jim, odkud se odebírá voda pro úpravnu vody. Ukázal jim také vodní elektrárnu, jenž je součástí přehrady.

Poté následovala prohlídka úpravny vody nacházející se v sousedství vodní nádrže. Mladé instalatéry provedl úpravnou vody pan Zachatý, který jim vysvětlil postup čištění vody jímané z přehrady, což žáci následně viděli i v reálném provozu. Průvodce jim zároveň ukázal tepelné čerpadlo, které využívá pro vytápění provozní budovy a přilehlých budov teplo přiváděné vody ze žlutické vodní nádrže.

Zahájení výstavy Foto LOVE v žatecké Galerii U Radnice.
Výstava Foto LOVE v žatecké Galerii U Radnice zahájena. Ukazuje přírodu

Nakonec si podbořanští návštěvníci prohlédli s panem Ivanem Melnykem ze Žlutické teplárenské centrální výtopnu na spalování biomasy, která zásobuje teplem objekty v městečku. Žáci viděli kotle na spalování dřevní štěpky a slámy, skladování a dopravu štěpky do kotlů, seznámili se s principem ekologického vypouštění spalin do ovzduší, s prací ve velíně kotelny a v neposlední řadě i se stavbou dálkových rozvodů tepla ve městě.

Tato exkurze představovala pro žáky rozšíření učiva probíraného ve škole a přispěla k lepšímu osvojení a prohloubení znalostí. Měli jedinečnou možnost poznat, odkud pochází a jak se upravuje voda, která nám teče doma z kohoutků.

Za perfektní provedení exkurze bychom chtěli poděkovat Povodí Vltavy a panu hráznému za prohlídku přehrady, dále pak panu Zachatému za možnost návštěvy úpravny vody, panu Melnykovi za představení spalovny biomasy a panu Stropnickému za zajištění dopravy.