Tyto katedry vznikly rozdělením jejich předchůdce, a to katedry politologie a filozofie, která byla součástí FF UJEP od roku 2006. Před vznikem fakulty však již bylo studium těchto témat vyučováno na katedře společenských věd na Pedagogické fakultě UJEP.

Vznik pracovišť není záležitost jednoho rozhodnutí, ale dlouhodobého vývoje. Je zároveň podpořen předchozím úspěchem FF v akreditačním procesu, kdy byly zdárně akreditovány dva zcela nové bakalářské studijní programy, pro které budou nové katedry optimálním zázemím.

„Nejprve prošel na jaře 2020 studijní program Základy humanitních studií a následně na konci roku 2020 studijní program Politologie. Poprvé tak dojde k tomu, že studenti ústecké filozofické fakulty budou moci studovat nejen dvouobory, ale v případě zájmu i jednooborové studium politologie či humanitních studií,“ uvádí vedoucí KPOL doc. Pavel Maškarinec.

Na tyto bakalářské akreditace by měly v budoucnu navázat i dva magisterské studijní programy Politologie a Humanitní studia krize lidství, jejichž žádosti o akreditaci byly na konci roku 2020 odeslány Národnímu akreditačnímu úřadu ČR. S ohledem na užší a výraznější badatelskou a publikační profilaci oborů humanitních studií a oboru politologie, jejíž součástí je také vznik těchto studijních programů, logicky dává smysl i rozdělení katedry politologie a filozofie na dvě samostatná pracoviště: na katedru politologie a na katedru filozofie a humanitních studií.

Nynější studenti nezaznamenají mnoho změn. Stávající studenti dvouoborové politologie, ale i filozofie (tedy studijních oborů, které se už od příštího roku v současné podobě nebudou otevírat pro nové studenty), budou spadat pod katedru filozofie a humanitních studií. Noví studenti, kteří od akademického roku 2021/2022 nastoupí do čerstvě akreditovaného studijního programu Politologie (ať už v rámci jednooborového studia nebo sdruženého studia v kombinaci politologie např. s historií či základy humanitních studií apod.) pak již nastoupí na novou katedru politologie. Uchazeče o studium nově akreditovaného studijního programu Humanitní studia krize lidství přivítá katedra filozofie a humanitních studií.

„Hlubší zkoumání postavení, významu a aktuálních témat humanitních a společenských věd nás přivedlo k postulování čtyř hlavních principů, které chce nové pracoviště studujícím nabídnout: reflexi současné post-lidské situace, analýzu současných sociálních, kulturních, politických a environmentálních problémů z globálního i lokálního hlediska, rozvoj nástrojů a metod kritického myšlení a rozvoj myšlení mediálního,“ představuje dr. Ivana Havlínová, vedoucí KFHS.

KFHS bude vedle bakalářského programu Základy humanitních věd, a v případě úspěšné akreditace také magisterského programu Humanitní studia krize lidství a bakalářského programu Filozofie, v následujícím akademickém roce otevírat bakalářský i magisterský studijní program pro budoucí učitele občanské výchovy a společenských věd. Své programy nabízí jak v prezenční, tak v kombinované formě, jako jednooborové studium, ale také s možností kombinace s jinými obory, například s historií nebo politologií.

Cílem KPOL je do budoucna v první řadě úspěšné akreditování navazujícího magisterského programu Politologie, jehož žádost o akreditaci byla odeslána na NAÚ v konci roku 2020. V ideálním případě úspěšné akreditace mají v plánu již v akademickém roce 2021/2022 otevřít magisterské studium Politologie.

„Tematicky se přitom jak výuka, tak výzkum na katedře politologie zaměřují na aktuální problémy, před nimiž stojí současné liberální demokracie a jež se odráží v oblastech voličského chování, kvality demokracie, politické participace nebo politické reprezentace žen. Důraz přitom klademe nejen na celostátní úroveň vládnutí, ale v rámci konceptu víceúrovňové vládnutí sledujeme výše zmíněné otázky i na úrovni regionální a lokální, vč. zájmu o témata, jako jsou  přeshraniční spolupráce či sociální patologie, jež jsou významná pro Ústecký kraj, ale i celé severozápadní a severovýchodní Čechy,“ dodává doc. Pavel Maškarinec, vedoucí KPOL.

Katedra rovněž plánuje pokračovat jak v dosavadní úspěšné projektové činnosti (v současnosti členové katedry řeší mezi jinými projekt Grantové agentury ČR nebo mezinárodní projekt s kolegy z německého Bambergu a před zahájením je mezinárodní projekt s kolegy z univerzity v Drážďanech), tak publikační činnosti, ať už vydáváním knižních monografií, či odborných článků ve významných mezinárodních časopisech.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP