Výstava představuje velice zajímavou, ojedinělou a diváky doposud nespatřenou tvorbu lounského fotografa z konce 19. a počátku 20. století, Karla Goszlera (1865 – 1936). Osobnost tohoto fotografa je zásadně spjatá s městem Louny a jejich bezprostředním okolím, avšak i se vzdálenějšími lokalitami naší vlasti, nejvíce ovšem se specifickým, geologicky unikátním územím Českého středohoří.

Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, které má vzácnou pozůstalost ve svých sbírkách. Vystavený cyklus fotografií je pro diváky vzácným exkurzem do krajiny známé, a přece tolik, alespoň časově, vzdálené. Poetické pohledy do krajiny Českého středohoří a blízkého okolí Loun, zasněné plenéry i čistě experimentální snímky s nadčasovou tématikou krajiny, jsou součástí vzácného konvolutu originálních skleněných negativů, které se před několika lety podařilo objevit v pozůstalosti rodinným příbuzným fotografa.

Goszlerův odkaz obsahuje bezmála tisíc skleněných desek, z nichž se téměř polovina dostala do sbírek Oblastního muzea v Lounech, druhou část vlastní vnuk fotografa, pan Ing. Svatopluk Goszler. Zde byly zásluhou kurátora muzea PhDr. Martina Vostřela, Ph.D. znovuobjeveny a díky jeho dvouleté precizní badatelské práci jsou nyní poprvé představeny veřejnosti. Fotografie Karla Goszlera mají nejen silnou hodnotu estetickou, ale také jsou závažnou historickou výpovědí o podobě konkrétní dané lokality v jednom vymezeném časovém období.

Jedna z linek výstavy se zaobírá fascinací Karla Goszlera vzrostlými stromy, které na jeho fotografiích monumentálně vystupují z nízkého horizontu. Tyto fotografie mají totožnou obrazovou skladbu, ke stromům autor přistupuje jako k sochařským objektům, k dominantním monumentům, jež mají výrazné prostorotvorné kvality. Tímto přístupem předběhl svou dobu a předznamenal pozdější konceptuální přístupy k fotografickému obrazu, které rozvíjeli například manželé Becherovi v německém Düsseldorfu ve druhé polovině 20. století. 

Karel Goszler nevedl dialog jen s krajinou, ale i s člověkem, který ji obýval a obhospodařoval. Jeho fotografie nejsou jen strohým dokumentem. Nestál nepozorovaně opodál, ale byl komunikátorem a přímým účastníkem děje, stejně jako hrdinové jeho fotografií, s nimiž autor vedl čitelný dialog. Fotografie Karla Goszlera nejsou o krajině, ale právě o tomto silném poutu, které mezi ní a člověkem vzniká.          

Galerie Benedikta Rejta si nesmírně cení přizvání k projektu vzešlého z iniciativy Oblastního muzea v Lounech, který je věnován unikátní fotografické pozůstalosti Karla Goszlera. Kurátor muzea Martin Vostřel se tématem zabývá zevrubně od podzimu roku 2019. Těžiště výstavního projektu bude od září vystaveno v Oblastním muzeu v Lounech pod názvem Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera, zatímco Galerie Benedikta Rejta uvádí část věnovanou tvorbě, zabývající se krajinou, jež tak rozšiřuje současný rozsáhlý výstavní projekt Krajina+.

Historické fotografie Karla Goszlera aneb Krajinou vzdálenou a blízkou 
Kdy: od 25.června do 31. října
Kde: Galerie Benedikta Rejta, Pivovarská 34, Louny,  www.gbr.cz
Kurátorky výstavy Barbora Kovářová a Michaela Vávrová,  kurátorka výstavního projektu Krajina+ Lucie Šiklová, historické fotografie – sbírka Svatopluka Goszlera a Oblastního muzea v Lounech. Skenování a úprava historických fotografií Bořek Zasadil,  tisk historických fotografií  Martin Wágner, Praha. Akce vznikla za podpory Ministerstva Kultury ČR, Města Louny, Ústeckého kraje (zřizovatele) a sponzora tisku historických fotografií – společnosti EKOSTAVBY Louny.

Pavlína Marjanovičová - Galerie Benedikta Rejta Louny