„Požár v půdním prostoru severního křídla zámku byl zpozorován zaměstnanci dětského domova kolem 4.hodiny ranní dne 2.dubna 1976. Pro hustý kouř v půdním prostoru se nepodařilo zaměstnancům dětského domova proniknout s jednoduchými hasebními prostředky k ohnisku požáru a proto byl v zámku vyhlášen poplach a nařízena evakuace zde ubytovaných 80 dětí. Současně s tímto opatřením ředitel domova telefonicky vyrozumívá MNV ve Valči a ve 4.15 je sirénou vyhlášen poplach. Ve 4.31 je požár hlášen ústředně OVPÚ Karlovy Vary a tato současně s výjezdem požární jednotky vyhlašuje poplach 3.stupně. Ve 4.30 přijíždějí na místo požáru první jednotky. V této době již požár pronikl více než polovinou západního a severního křídla a rychle se šíří půdním prostorem. Pro nedostatek hasební vody (blízký rybníček v zámeckém parku je již řadu let prázdný) rozhodl se velitel VPS Valeč provést dopravu vody ze sběrné studny vzdálené 360 m (s mírným klesáním). Na požární nádrž na návsi u kostela se nenasadil, protože tato nádrž je vzdálená 240 m s převýšením 30 m a hadicové vedené je nutné vést obtížně přes zámecké terasy a vysoké zdi. Práce s provedením dopravy si samozřejmě vyžádala určitý čas a po provedení dopravy vody již místnímu sboru nezbývaly hadice na vnitřní zásah. Proto první hašení, prováděné dvěma C proudy ze dvora na budovu zámku, bylo zcela neúčinné, protože pro malý tlak se tato k ohni ani nedostala. Prakticky nehašený požár půdního prostoru se tedy velmi rychle šířil a v krátké době zasáhl celou půdu. Vysoká, valbová mansardová střecha a velký půdní prostor bez požární zdi nebyly rychle se šířícímu požáru žádnou překážkou.

Jako druhá se k požáru dostavila jednotka VPS Podbořany. Tato jednotka chtěla provést hasební zásah lafetovým proudem, ale pro poruchu ventilu mezi nádrží a čerpadlem nemohla stříkat. Hlavní záchranné práce byly proto zaměřeny na evakuaci dětí. Tento úkol byl dobře splněn, zraněn nebyl nikdo.

V 5.10 přijíždí na místo pohotovost OVPÚ Karlovy Vary v čele s velitelem a vzápětí další dobrovolné jednotky z okresu Karlovy Vary. Průzkumem bylo zjištěno, že požárem je zachvácena celá střecha a půdní prostor, požár již pronikl stropem do záložní ložnice ve 2.patře jihozápadního rohu zámku, kde již hořel nábytek. Vchod na půdu z 2.patra již byl zatarasen padajícími hořícími trámy. Věž na jižní straně již celá hořela; severní věž hořela v horní části, střední část byla silně zakouřena. Vnitřní zásah nebyl prováděn, voda byla neúčelně stříkána zvenku.

V 5.17 přijíždí OVPÚ Žatec se čtyřmi vozy. Žatecká jednotka je nasazena dvěma C proudy do 2.patra s úkolem zabránit přenesení požáru do spodní části západního křídla, kde se v 1.patře nacházel velmi cenný, historický Braunův sál s nástěnnými freskami.

Je tomu přesně 46 let, co zámek Valeč zachvátil zničující požár.Je tomu přesně 46 let, co zámek Valeč zachvátil zničující požár.Zdroj: Archiv Státního zámku Valeč

Další přijíždějící požární jednotky jsou nasazeny na evakuaci nábytku a zařízení ze 2.patra. tento nábytek je zatím přenášen do 1.patra. Po uklidnění situace je šetrně vynášen do parku a odvážen do náhradních místností.

Přestože byl velitel zásahu pracovníky dětského domova ubezpečen, že v budově zámku jsou dvojité, silné a požáru odolné stropy, dalším průzkumem zjišťuje, že stropy mezi půdou a 2.patrem jsou polospalné, že do nich již hluboko pronikl požár z půdy a že se tyto stropy již nepodaří zachránit. V 6.05 spadl první vysoký komín a příčka z bytu správce na jižní straně a prorazili strop. Od 6.45 hod začínají prohořívat a propadat polospalné stropy nejen nad místnostmi, ale co bylo horší – i nad chodbami, po kterých byly vedeny útočné hadice a procházeli požárníci. Jelikož se do půdních prostor již nedalo vstoupit a padající stropy bezprostředně ohrožovali nasazené jednotky, rozhodl velitel zásahu takto: stáhnout na přechodnou dobu z chodeb útočné proudy, ukrýt požárníky do výklenků, nechat propadnout stropy ve 2.patře na podlahy a až bude nebezpečí od padajících konstrukcí sníženo, zahájit intenzivní hašení podlah ve 2.patře tak, aby se požár nepřenesl do 1.patra. toto rozhodnutí se ukázalo správným a požár byl bez úrazu nasazených požárníků v 7,30 lokalizován.

V dopoledních hodinách provedli příslušníci VPÚ Žatec a Karlovy Vary nouzové podepření klenby s freskami v Braunově sálu, protože hrozilo její prolomení po zatížení spadanou sutí.

Kontrolu požářiště, odstraňování sutin z míst, kde hrozilo opětovné vznícení, prováděli požárníci z Karlových Varů a Valče nepřetržitě až do neděle 8.00 hodin. Část stropu v ředitelně spadlo v noci z pátka na sobotu a hrozilo nebezpečí prolomení dřevěného kazetového stropu nad sálem v přízemí, kde bylo uskladněno větší množství drahých, cenných soch známého sochaře M.B. Brauna. Tyto sochy nebylo možno z ohrožené místnosti přemístit a podle vyjádření odborníků státní památkové péče měly větší cenu než celý zámek.

Konečná likvidace požáru byla provedena v neděli 4.dubna 1976 v 7.00 hod. Od té doby již nebezpečí rozšíření nebo dalšího vznícení požáru nehrozilo a na místě byla ponechána hlídka VPS Valeč. Na likvidaci požáru bylo spotřebováno celkem 400 m3 vody“.

A na závěr citace ze zmíněné zprávy o příčině samotného požáru: „Vlivem sálavého tepla, které přímo spárami ve zdivu dlouhodobě působilo na nosný trám v těsné blízkosti komína mezi 2. poschodím a půdním prostorem došlo k doutnání a posléze ke vznícení…“

Roman Bartoň, Státní zámek Valeč