V ulici J. Vrchlického nacházejí vodovodní řady z litiny z roku 1955 a úsek z roku 1978 a řad z PVC z roku 1978. Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch. V ulicích Z. Nejedlého a L. Tolstého jsou poruchové litinové řady z roku 1955.

Kanalizace je v ul. J. Vrchlického tvořena potrubím z betonu z roku 1969, potrubí vykazuje korozi materiálu, praskliny, netěsnost spojů. Stoka dále pokračuje potrubím z kameniny z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala dobrý technický stav, proto daný úsek není předmětem stavby. V dobrém stavu je i další úsek z kameniny a betonu.

V ul. Z. Nejedlého je stoka z betonu  z roku 1969, rovněž v dobrém technickém stavu. V ul. L. Tolstého je rovněž kanalizace bez závad, tvoří ji potrubí z kameniny z roku 2007.

Z uvedených technických důvodů, a v koordinaci s investiční akcí města, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 583,80 metrů a kanalizace v celkové délce 175,10 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31. května 2021. Zhotovitel zažádal o výkopové povolení a zvláštní užívání komunikace, po vydání souhlasného stanoviska budou práce zahájeny (předpoklad v polovině června). Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. listopadu 2021.

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 113,28 mil. korun bez DPH.

Mario Böhme -  manažer útvaru komunikace a PR SVS