1/1

Elektrárna Počerady

Elektrárna Počerady

Zdroj: Ota Schnepp