Galerie: Muzikanti a kamarádi se rozloučili s Pavlem Klasem z Karamelu