Projekt Teenage Job, který probíhal v Ústeckém kraji, jim některé z důležitých pojmů proto vysvětlil. Například s rejstříkem trestů se setkáme i v normálním občanském životě. Vede evidenci osob pravomocně odsouzených soudy v trestním řízení a dále evidenci jiných významných skutečností pro trestní řízení. Údaje z evidence, tzv. výpis z rejstříku trestů, slouží k prokazování tvé bezúhonnosti.

Živnostenský rejstřík slouží k nalezení základních informací o živnostnících. V obchodním rejstříku, na webových stránkách www.justi〜ce. cz, jsou zase základní informace o firmách. Jednotlivé státní daně má na starosti finanční úřad. Živnostenský list je průkazem oprávnění k provozování ohlašovacích živností.

Co je to živnost? Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Existují dva druhy živností – ohlašovaná, kdy právo podnikat vzniká po ohlášení živnosti na živnostenském úřadě, a pak koncesovaná s právem podnikat, které vzniká po získání koncese.

Osoba samostatně výdělečně činná je ta, která pracuje na živnostenský list. Společnost s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku.

Akciová společnost je společností, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Akcionář neručí za závazky společnosti.

Obecně prospěšná společnost, která poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených podmínek. Její hospodářský výsledek, zisk, musí být použit na poskytování služeb, pro které byla společnost založena.

Začněte podnikat, radí lektoři absolventům

Pracovní právo, oříšek pro absolventy škol

Na pracovní smlouvu je třeba se ptát

Jak uspět na trhu práce? Neodmítat místa