VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Opomíjený klenot Litoměřic čeká návštěvníky

Litoměřice - Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.

4.11.2012
SDÍLEJ:

Alena Beránková, která má na starosti registr sbírek SGVU, a diecézní konzervátorka Lada Hlaváčková (na snímku) byly reportérům Deníku průvodkyněmi Galerií a muzeem litoměřické diécéze.Foto: DENÍK/Karel Pech

Litoměřice mají mnoho lákadel pro turisty, ale také milovníci historie a umění si ve městě na soutoku Labe a Ohře přijdou na své. Každý ví, že tu sídlí Severočeská galerie výtvarného umění (SGVU). Méně známá je už Galerie a muzeum litoměřické diecéze, které spravuje právě SGVU.

To potvrzuje i Alena Beránková, která má na starosti registr sbírek. „Ačkoliv se jedná o expozici jednoznačně výjimečnou a v rámci severních Čech naprosto ojedinělou, do povědomí uměnímilovných lidí zatím příliš nepronikla," říká. Což konec konců dokládají i čísla návštěvnosti SGVU a Galerie a muzea. Návštěvnost za rok 2011, jak se lze dočíst ve výroční zprávě, byla v případě první instituce 16 175 a u druhé 1 516 návš- těvníků.

Unikáty na adrese Mírové náměstí 24

Přitom Galerie a muzeum litoměřické diecéze (GMLD) nabízí zhlédnutí skutečných unikátů. Jestliže se do Litoměřic chystáte, neměli byste původně gotický dům č. p. 24 na Mírovém náměstí, kde jsou od roku 1995 zpřístupněna díla ze sbírek Biskupství litoměřického, vynechat.

Středověká stavba s letopočtem 1513 ve štítku nad oknem prvního patra a s podloubím bývala původně dvoupatrová, v přízemí zachovává dispozici mázhausu se schodištěm do horních prostor domu. Právě tady objevíte výběr z bohatých sbírek diecézního muzea, jehož základ byl položen v poslední čtvrtině 19. století. Muzeum litoměřického biskupství bylo svým založením roku 1885 nejstarší v rakousko-uherské monarchii a znovu zpřístupněné veřejnosti jako první po roce 1989.

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.Do povědomí není lehké proniknout

Jak se kromě internetových stránek návštěvníci SGVU dozvědí o možnosti prohlídky domu na náměstí, v němž je GMLD?

„Kromě internetových stránek rozesíláme informaci o expozici litoměřické diecéze do periodik a propagačních materiálů v rámci placené i neplacené inzerce. Jedná se o čtrnáctideník Ateliér, časopis Art and Antique, informační materiály Průvodce po pražských galeriích, Česká kultura, Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Elbe/Labe," rekapituluje Alena Beránková další snahy, jak více dostat lidem do povědomí existenci GMLD.

Zřízení diecézního muzea

„Základ sbírek diecézního muzea v Litoměřicích byl položen již v době episkopátu Antonína Ludvíka Frinda, který do biskupské rezidence soustředil některé ohrožené obrazy a plastiky z litoměřické diecéze. K vlastnímu založení došlo v roce 1885 za biskupa Emanuela Jana Schöbela. V „Consistorial Currende" ze dne 3. 9. 1885 byla otištěna zpráva o zřízení diecézního muzea, ve které byly vypsány důvody, proč bylo muzeum zřízeno, i oblasti, kterých se bude činnost muzea dotýkat obrazy, sochy, paramenta, preciosa, ostatní devocionální předměty, zvony, náhrobníky, odborná literatura, fotografie…," přibližuje počátky muzea diecézní konzervátorka Lada Hlaváčková.

Prvním biskupským konzervátorem byl jmenován profesor teologie z kněžského semináře v Litoměřicích dr. Vinzenz Luksch, který vedl muzeum až do své smrti. Luksch byl fundovaným kunsthistorikem působil jako korespondent při Centrální komisi pro umělecké a historické památky ve Vídni, později jako konzervátor zmíněné komise pro II. sekci (architektura, malířství) pro okresy Litoměřice, Roudnice, Děčín). Byl soukromým sběratelem i aktivním veřejným činitelem. Dlouholeté přátelství ho pojilo s litoměřickým malířem a restaurátorem Eberhardem Eysertem. „V letech 1886-1890 vydával Luksch „Mittheilungen aus dem Diözesanmuseum", kde psal o nových akvizicích diecézního muzea, seznamoval se zásadami péče o církevní památky jak v teoretické, tak praktické rovině, recenzoval soudobou odbornou literaturu a podobně. Bohužel jeho stěžejní dílo „Kunsttopographie des Leitmeritzer Bezirkes" zůstalo pouze ve strojopise," poukazuje na aktivity svého předchůdce Lada Hlaváčková.

Připomíná, že diecézní muzeum se od roku 1886 nacházelo v přízemí biskupské rezidence v bývalých koňských stájích, které byly adaptovány pro potřeby muzea. Nebylo veřejně přístupné, s jeho sbírkami se mohla seznámit jen odborná veřejnost. Po smrti Vinzenze Luksche muzeum stagnovalo, v roce 1940 převzalo sbírky městské muzeum (Stadtmuseum), část dále převzala v roce 1956 nově založená Severočeská galerie výtvarného umění a bývalé exponáty diecézního muzea nyní tvoří základ její sbírky starého umění (například Mistr litoměřického oltáře, Mistr IW).

Další exponáty ze sbírek litoměřických biskupů již 17 let zpřístupňuje veřejnosti Galerie a muzeum litoměřické diecéze pod správou SGVU.

Nejstaršími uměleckými díly jsou tři kamenné románské plastiky, pravděpodobně evangelistů, a kamenná hlava se zbytky polychromie z kostela sv. Petra a Pavla v nedalekých Žitenicích z let kolem 1180-1190. Jedná se o ojedinělá díla vrcholně románská, jejichž provenience zřejmě souvisí s pražskou sochařskou produkcí a s dobovou příslušností Žitenic k vyšehradské kapitule. „Tři postavy evangelistů jsou výjimečné kvalitou sochařské práce," upozorňuje Alena Beránková.

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.

Zcela výjimečným a zásadním dílem je nizozemská práce deska Madona v Uzavřené zahradě z roku 1494 od Mistra Tiburtinské Sibylly. „Obraz pochází z okruhu tzv. nizozemských primitivů pro dané období má ovšem slovo primitiv jiný význam, než jak ho chápeme dnes, primitiv zde označuje časnost. Bravurně namalovaný a rokem 1494 datovaný obraz menších rozměrů nám vypráví bohatý příběh inspirovaný biblickým textem Písně písní," popisuje Alena Beránková. Toto nevelké dílo patří k tomu nejcennějšímu, co vzniklo v Nizozemí na konci 15. století.

Polyptych z Dubí, benátská práce Jacobella di Bonomo, reprezentuje italské umění 14. století: sedm malovaných desek je zasazeno do novogotického rámce, který býval nejspíš součástí většího oltářního celku. Výšivka znázorňující Ukládání Krista do hrobu, kde je Kristovo tělo zastoupeno tzv. Turínským plátnem, je italská práce z oblasti uměleckého řemesla, odjakživa těsně spjatého s církevním životem.

Osm samostatných dřevěných desek oltáře sv. Olafa Norského od bruselského mistra z roku 1520 představuje šest výjevů ze života Panny Marie a Ježíše: Zvěstování, Narození Páně, Hostina v domě Šimonově, Vzkříšení Lazara, Vjezd do Jeruzaléma, Proměnění Páně, dva výjevy jsou věnované sv. Olafu Norskému: Sv. Olaf nad přemoženým symbolem pohanství, Sv. Olaf Norský se sv. Augustinem.

Obraz signovaný dráčkem s křídly

Bezprostředně po roce 1520 vzniká obraz Sv. Antonín poustevník, dílo jednoho z největších německých malířů nastupující renesance Lucase Cranacha staršího. Obraz světce s vizemi pokoušení ďábly je signován okřídleným dráčkem. Sílu mistrova uměleckého vlivu ukazuje sousední Madona s náhrdelníkem, dílo Cranachova pozdního následovníka, stejně jako o deset let mladší Votivní obraz ze Šopky s námětem Vzkříšeného Krista mezi donátorem a Smrtí, dílo Mistra IW, žáka Lucase Cranacha staršího.

Baroko z druhého patra

Druhé patro Diecézního muzea je věnováno umění baroknímu. „Díla překvapí diváka svou kvalitou," poukazuje na další, neméně významnou část sbírek Alena Beránková.

Hlavním tématem třetí místnosti je klanění králů a klanění pastýřů zpracované různými autory. Klanění tří králů flámského malíře 1. poloviny 17. století je inspirováno tvorbou Petruse Paula Rubense, hlavního představitele antverpské malířské školy. Náš neznámý autor dokonce použil i určité doslovné citace z Rubensových děl. Jan Steen z Leidenu je autorem Klanění pastýřů z roku kolem 1653. Klanění pastýřů bylo oblíbeným námětem především u holandských malířů 17. století, kteří ho pojímali jako žánrovou scénu ze soudobého venkovského života.

Dalším holandským umělcem je Jacob Willemsz. de Wet, který ve své tvorbě čerpal z díla Rembrandta van Rijn. Rembrandtem inspirované je i magicky působící Klanění tří králů ze 40. let 17. století, kde tajemného účinku je dosaženo velmi působivým střídáním prudce osvětlených míst se zastíněnými. Autorem dalšího Klanění tří králů z Třebenic z roku kolem 1525 je Pieter Coecke van Aelst.

Škréta, Brandl, Reiner, Braun…

Opravdové unikáty naleznete v Galerii a muzeu litoměřické diecéze. Nejstarší, veřejnosti zpřístupněná díla vznikla kolem let 1180 - 1190.V poslední místnosti jsou barokní obrazy už opět různých námětů. Obraz Sv. Matouš s andělem datován k roku 1666 byl malován pro kostel v nedalekých Křešicích Karlem Škrétou z podnětu biskupa Maxmiliána Rudolfa Schleinitze. Karel Škréta jako první zprostředkoval českému prostředí znalost barokní malby, kterou si osvojil při svém pobytu v zahraničí.

Z okruhu dalšího velmi významného autora českého baroka, Petra Brandla, jsou obrazy Sv. Jeroným a Sv. Eustach z první poloviny 18. století.

Dílem Antona Kerna je obraz Obětování Krista v chrámu ze 40. let 18. století a Václav Vavřinec Reiner je autorem plátna Sen sv. Jakuba z roku 1737. Plastickou barokní tvorbu zastupují dva dřevění Andělé od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1725.

Ve vitrínách v expozici muzea jsou také vystaveny ukázky propracovanosti uměleckého řemesla kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice.

„Takto cennou sbírku je pochopitelně nutné dostatečně bezpečnostně zajistit, k čemuž slouží moderní bezpečnostní systém," uzavírá Alena Beránková.

Autor: Ivo Chrástecký

4.11.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 18 000 Kč

Ostatní pracovníci v oblasti prodeje Poradce/-kyně v telekomunikačních službách. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: místo výkonu práce:náměstí Svobody 55 Žatec operátor/ka , CTSCZ spol. s r.o. - Žatec , Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nejúspěšnější telekomunikační společnosti v Žatci a okolí. Přijmeme nové kolegy. Reprezentativní prostory, příjemný tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC (intuitivní prostředí) , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Žatce , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , Životopisy zasílejte na e-mail: prace@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště žatec, náměstí Svobody, č.p. 55, 438 01 Žatec 1. Informace: Pavel Kozák, +420 603 919 009.

Výroba - Výroba Obsluha strojů 9 200 Kč

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená pracovník třídění. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 9200 kč. Volných pracovních míst: 10. Poznámka: místo výkonu práce: Postoloprtská 2951 Louny (před areálem EPL), třídění obalového materiálu, pracovní doba: ranní 8:00 - 14:001, odpolední 14:00 - 20:00 hod., místo vhodné pro OZP, kontakt: tel.: 775277447, email: zazvorkova@recyklacni.cz. Pracoviště: Recyklační chráněná, s.r.o., Postoloprtská, č.p. 2951, 440 01 Louny 1. Informace: Andrea Zázvorková, +420 775 277 447.

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství 12 200 Kč

Pomocní pracovníci v zahradnictví pomocný dělník. Požadované vzdělání: bez vzdělání. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce: V Benátkách 369 Louny, polní práce - výsadba, okopávka, sklizeň, sušení bylin a zeleniny, údržba veřejné zeleně, místo vhodné pro OZP, mail: zahradnicek.sro@seznam.cz, telefonicky na č. 774939218 od 7,00 do 14,00 hod, osobně na uvedené adrese čas schůzky je vhodné předem domluvit. Pracoviště: C - system trade, s.r.o., Benátky, č.p. 369, 440 01 Louny 1. Informace: Monika Pichertová, +420 774 939 218.

Ochrana a ostraha - Ochrana a ostraha Vrátný 86 Kč

Vrátní vrátný, strážný. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 86.2 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Primagra a. s., 5. května 352, Dobroměřice, Náplň práce: , - ostraha zemědělského objektu, - kontrola vstupů a vjezdů do objektů, - pochůzková činnost, - zápisy do evidenčních knih, - směnný provoz, Požadujeme: , - výpis z rejstříku trestů, - spolehlivost a flexibilitu, - certifikát strážný č.68-008-E výhodou, ne podmínkou, - vhodné pro OZP (vymezená chráněná pracovní místa), Nabízíme:, - pracovní poměr na dobu určitou s možností prodlužování. zázemí stabilní firmy . odměny pro vynikající pracovníky. možnost získání certifikátu strážný č. 68-008-E.- pravidelná školení , Zájemci se mohou hlásit telefonicky nebo emailem: p. Melmuka tel.: 778010991 v době od 7,00 do 16,30 hod, e-mail: vladimir.melmuka@oko69.cz. Pracoviště: Oko 69, s.r.o.- pracoviště dobroměřice, 5. května, č.p. 352, 440 01 Louny 1. Informace: Vladimír Melmuka, +420 778 010 991.


DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Kulturní dům Moskva Žatec.

Komunita mladých zve na diskuzi o proměně části Podměstí

Linda Kamarádová
4

Medailovou marmeládu uděláte i s jedním hrncem a vařečkou, říká Marmelinda

Kráska z Peru, Austrálie nebo Evropy? Vyberte nejhezčí fanynku skupiny C

Fotbalové mistrovství světa v Rusku neprovázejí jen nádherné útočné akce a góly, ale i krásné ženy na tribunách či ve fanzónách. Do konce června vám budeme nabízet nejsympatičtější fanynky týmů z každé skupiny. Můžete hlasovat pro vaši favoritku, vítězky pak postoupí do finále, v němž se „utkají“ o pomyslný titul Miss šampionátu.

V bývalém letním kině během prázdnin přibudou lavičky

Louny - V letním amfiteatru v Lounech se během letních prázdnin objeví další lavičky. Tamní radnice vypsala výběrové řízení, jeho vítěz doplní areál o 36 kusů lavic v délce dvou metrů.

Kulturní tipy: Oslavy hasičů, koncert Abraxas i další skvělé akce

Okres Louny - Na jaké kulturní či společenské akce se můžete vypravit v těchto dnech v regionu.

Silný vítr zaměstnal hasiče i energetiky, řádil i na Lounsku

Severní Čechy - Silný vítr, který se prohnal ve čtvrtek odpoledne a večer severními Čechami zkomplikoval život mnoha obyvatelům regionu.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT