Na poslední schůzi Sněmovny Parlamentu ČR se hovořilo také o žatecké nemocnici. V rámci interpelací poslanec Josef Tancoš požádal ministra zdravotnictví Leoše Hegera o pomoc při zachování dvou základních oddělení akutní lůžkové péče v žatecké nemocnici, porodnici a dětského, kterým hrozí uzavření.

Ministr odpověděl spíše obecně o chystané reformě celého zdravotnictví, nicméně přislíbil další jednání o žatecké nemocnici. 

Interpelace poslance Josefa Tancoše
na ministra zdravotnictví Leoše Hegera

Poslanec Josef Tancoš:
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane ministře. Dovolte, abych se na vás obrátil se svou interpelací ohledně zachování dvou základních oddělení akutní lůžkové péče v žatecké nemocnici.

Od ledna 2013 VZP nepředpokládá nasmlouvání zdravotní péče gynekologicko-porodnické a dětského lékařství. U odbornosti gynekologicko-porodnické argumentovali zástupci zdravotních pojišťoven stanoviskem odborné společnosti, že se diskutuje o minimálním počtu porodů. Stále ale je v platnosti doporučující stanovisko minimálně 500 porodů na rok a to nemocnice Žatec splňuje. U odbornosti pediatrie bagatelizovali zástupci zdravotních pojišťoven důvodné hospitalizace, dokonce je označili jako zbytné a neopodstatněné.

Je nutné zdůraznit, že všechna oddělení lůžkové péče jsou akreditována akreditačním protokolem Ministerstva zdravotnictví a personálně i věcně vybavena a prakticky provázána tak, že ukončení péče na jednom či dvou odděleních by znamenalo pád celé nemocnice. Odsmlouvání péče na těchto dvou zmíněných odděleních by znamenalo položit nemocnici do ztráty 10 milionů korun, z které se už pravděpodobně nemocnice nikdy nedostane. Zdevastovaný okres Louny, který v roce 2010 přišel o 100 lůžek akutní péče uzavřením lounské nemocnice, by tak přišel o dalších 53 lůžek. Z okresu zmizí další akutní lůžková péče a tento okres s největší územní rozlohou v Ústeckém kraji, se spádem až 90 000 obyvatel a špatnou dopravní infrastrukturou, nezaručuje dostupnost do vzdálenějších zdravotnických zařízení. Lůžková péče v lounském okrese bude nahrazena v jiném zdravotnickém zařízení, která bude pro občany spádové oblasti obtížněji dostupná, a co víc, bude podstatně dražší.

Vážený pane ministře, žádám vás o spolupráci, respektive o pomoc v této záležitosti. Děkuji.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek:
Tak, pan ministr Heger bude mít k dispozici předepsaných pět minut na odpověď na interpelaci, takže ho prosím, aby se ujal slova. Prosím máte slovo.

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger:
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Já bych si dovolil nejprve jenom zcela obecně říct něco o restrukturaci nemocniční péče v České republice. Ministerstvo zdravotnictví nemá v zákoně přímou oporu pro tvorbu sítě zdravotnických zařízení a nastavuje pouze obecná pravidla. Ta pravidla říkají, jak nemocnice musí vypadat, jaké musí mít vybavení na to, aby mohla být registrována a mohla být zařazena do sítě. To u většiny nemocnic, o kterých se nyní diskutuje jakožto o nemocnicích, které jsou v té zdravotnické síti nadbytečné, je samozřejmě splněno. Ten problém je právě ta nadbytečnost, kterou nyní pojišťovny, a to společným postupem podle memoranda, které uzavřely v červnu loňského roku a na kterém se spolupodepsalo i Ministerstvo zdravotnictví, tak tu zbytnost a nezbytnost zkoumají.

Obecně platí, že naše zákonodárství, které bylo trošku nejasné v tom, kdo za co odpovídá, má dnes ty zodpovědnosti rozděleno tak, že za poskytování péče nebo za dostupnost péče zodpovídají zdravotní pojišťovny, dostupnost definuje Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím nařízení vlády, tedy vláda ji definuje v oblastech, které jsou obzvlášť choulostivé a jsou eventuálně prostředkem nějakých sporů. Další hned po pojišťovnách druhý důležitý hráč je kraj, který se zase podle zákona o krajích a podle zákonů o zdravotních službách musí také spolupodílet na zajištění péče, která je v tom daném regionu potřebná. Ty pojišťovny, které k tomu přistupovaly nejdříve trošku neorganizovaně, se díky memorandu a dohodami s ministerstvem dohodly na naplňování určitých kritérií, podle kterých tu síť budou v daných lokalitách posuzovat, a to je využití lůžek, kvalita péče, vybavení nemocnice, délka hospitalizace, která zase ukazuje, jak ta péče je tam poskytovaná, spektrum ošetřovaných pacientů a další, já je tady nebudu jmenovat všechny. Kraj má možnost posuzovat samozřejmě kvalitu péče díky tomu, že zajišťuje stížnostní agendu a posuzuje i dostupnost vzhledem ke geografické dostupnosti a dopravní dostupnosti.

Já to říkám takto obecně, protože Ministerstvo zdravotnictví opravdu v tomto případě podporuje pojišťovny, aby se ta síť u nás zredukovala. Je známo, že našich 60 tisíc lůžek je asi o 10 tisíc lůžek nadbytečných. A to se ještě stále diskutuje o tom, že i kdybychom měli 50 tisíc lůžek v akutní sféře, tak ta síť bude dvojnásobná, než je v některých zemích Evropy. Ten proces je postupný. Bude na něj samozřejmě nasedat v dalších letech ještě proces, který iniciuje financování pomocí plateb za diagnózu a bude iniciovat to, aby se pacienti pohybovali do nemocnic, které jsou pro ně atraktivnější.

Takže bych si dovolil doporučit, vážený pane poslanče prostřednictvím předsedajícího, abyste se znovu obrátil na kraj, protože v tomto týdnu právě probíhá zasedání pojišťoven, které se dohadují na dalším postupu. Zprávy, které odtamtud neoficiálně mám, jsou, že dohody s kraji po volbách budou asi v dané chvíli mnohem snazší. A zejména tedy pokud jde o Ústecký kraj, tam se ten problém týkal zejména kraje. Slyšeli jsme několik stížností na téma, že kraj preferuje své nemocnice pod Krajskou zdravotní (upozornění na časový limit) a je potřeba, aby lokální nemocnice s nimi o tom diskutovaly.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek:
Prosím pana poslance Tancoše, který má nyní ještě prostor k doplňující otázce nebo komentáři.

Poslanec Josef Tancoš:
Už jenom krátce. Samozřejmě, že zřizovatelem žatecké nemocnice je město Žatec, není to kraj. Ústecký kraj jako takový má zájem na tom, aby tato nemocnice fungovala, ale bohužel nemůže zasahovat do pravomocí města Žatec, který do toho investoval už 300 milionů.

Jen v krátkosti. Lounský okres má tisíc kilometrů čtverečních, což je obrovská plocha, a z jedné strany na druhou, než by se nějakým způsobem zajišťovala péče v jiných nemocnicích, tak bohužel si myslím, že ti pacienti se možná nedožijí ani té léčby, protože i při infrastruktuře, která tam je, je složité dovézt pacienta i do nejbližší nemocnice.

Žádám vás, pane ministře, jestli by bylo možné sejít se na pracovní schůzce u vás a snažit se nějakým způsobem této situaci pomoci, i když samozřejmě věřím, že VZP udělá maximum. Přesto žádám o schůzku pracovní na toto téma.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek:
Budete ještě reagovat, pane ministře?

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger:
My už jsme těch schůzek absolvovali několik, ale rozhodně teď vyjednávání přichází do nové fáze, takže se domluvím s panem náměstkem Noskem, který to má u nás k dispozici, a schůzku zprostředkujeme a sejdeme se s těmi zástupci.

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek:
Myslím, že to můžeme ukončit. Děkuji všem a prosím, tuto interpelaci končím.

Zdroj: web Sněmovny; text nebyl žádným způsobem redakcí upraven