Pokuty od úřadů celkově v řádech milionů korun, stížnosti od lidí na hluk, prach, zápach nebo zvýšenou dopravu. To už řadu let doprovází provoz podniku HP Pelzer, který v Žatci nedaleko hlavního železničního nádraží vyrábí akustické izolace do aut. Po dlouhé době se vedení společnosti k celé záležitosti vyjádřilo a nastínilo, jak hodlá zjednat nápravu.

Podnik se v předešlých letech rozrostl, kromě původního Mitopu využívá také areály bývalých šroubáren a cukrovaru. V řadě objektů ale roky vyrábí a skladuje materiál a hotové výrobky „načerno“. „V posledních třech letech HP Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně. Pro každý objekt se zpracuje projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně budou provedeny stavební úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní legislativy, a na závěr bude objekt zkolaudován,“ popsal nastavený proces vrcholný manažer společnosti Radim Foldyna.

Podle jeho slov firma průběžně provádí protihluková opatření a připravuje výstavbu nového skladu, aby nebylo zapotřebí hlučných přejezdů mezi výrobním areálem a budovami bývalé šroubárny, na což si tamní obyvatelé také stěžují. „Kromě toho pracujeme přesunem výroby do jiných závodů a nenasmlouváním dalších nových zakázek na snížení objemu výroby,“ uvedl Foldyna. Firma se podle něj bude také finančně podílet na revitalizaci zeleně v okolí areálu.

Vyjádření společnosti HP Pelzer zveřejnila žatecká radnice. „Konečně byl problém, na který lidé upozorňují už od roku 2005, pojmenován. A hlavně, že se nějak začal řešit,“ řekla Anna Buraňová, která bydlí poblíž.

Vliv na životní prostředí

Podle vedení města má k vyřešení problémů v lokalitě výrazně přispět proces posuzování vlivu továrny na životní prostředí, který musí proběhnout, aby firma získala potřebná povolení. Tamní obyvatelé přijali pozitivně nedávné rozhodnutí ministerstva životního prostředí, že vliv může být významný. Proto probíhá proces podle tzv. velké EIA, ministerstvo požaduje například doplnění chybějících informací o rakovinotvorných látkách. Jeho závěr by měl být znám v příštím roce. „Společnost deklarovala, že výstupy z tohoto procesu splní,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová.

Město požádalo představitele firmy, aby zároveň nechala vypracovat posouzení vlivu společnosti na lokalitu a zdraví obyvatel u Státního zdravotního ústavu. „Zatím jsme posuzovali působení závodu odděleně, řešil se hluk, prach, přejezdy aut a podobně. Nyní se dělá komplexní posouzení, proto jsme požádali i o vypracování dokumentu o vlivu na lokalitu a zdraví obyvatel. Až ho budeme mít k dispozici, zveřejníme ho,“ sdělila starostka. Podle ní vedení společnosti garantovalo, že neprodukuje škodlivé látky v takové koncentraci, aby ohrožovaly zdraví obyvatel.

Tisková zpráva Města Žatec

EIA pomůže vyřešit dohady kolem závodu HP-Pelzer

Proces EIA (Posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí) má výrazně přispět k vyřešení problémů v lokalitě kolem bývalých závodů cukrovaru a Šroubárny Žatec. Tamější obyvatelé řadu let let kritizují výrobu v závodě HP-Pelzer, vadí jim zejména hluk, prach, zápach, zvýšená doprava. Někteří poukazují i na to, že řada výrobních prostor nemá dostatečné povolení.

Všechny tyto problémy zhodnotí právě Posuzování vlivů a koncepcí na životní prostředí. Společnost HP-Pelzer má zájem, aby její provoz probíhal v souladu s EIA. Radu města Žatec o tom na začátku listopadu informovali zástupci výrobní společnosti. V rámci jednání předložili také seznam opatření, která už provedli. Řada dalších problémů ale vyřešena stále není.

Provoz v souladu s EIA má umožnit fungování závodu, aniž by byly porušovány zákony a předpisy. Diskuzí na toto téma proběhla v minulosti celá řada, řadu setkání organizoval i Městský úřad Žatec nebo představitelé města. Město jako orgán samosprávy ale nemá kompetence vyřešit nejzávažnější problémy – posoudit hladinu hluku, zápachu, dopravy či povolování staveb je v pravomoci orgánů státní správy. Například Stavební úřad v Žatci provedl jen v letošním roce řádově desítky kontrol a vede desítky řízení, které se zabývají HP-Pelzer.

Město může jen pomoci s vyjednáváním s hygienou, stavebním úřadem či Policií ČR, což také opakovaně udělalo. „V rámci našich možností jsme se také snažili obyvatelům vylepšit život v lokalitě, která trpí sousedstvím výrobního závodu HP-Pelzer,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Po jednání s obyvateli lokality se například řešila rychlá jízda aut, kvůli které se zvýšil počet kontrol Policie ČR i Městské policie Žatec nebo stojí měřič rychlosti v Rooseveltově ulici. V posledních třech letech už také několik investic a oprav provedlo: došlo k opravě mostu Belojanise přes Ohři (11 milionů Kč), k rekonstrukci Klostermannovy ulice (3 mil. Kč), k opravě chodníků v Rooseveltově ulici (0,5 mil. Kč) a rekonstrukci 9 kanalizačních vpustí se zápachovou uzávěrkou v Rooseveltově ulici (250 tisíc Kč). Vedle toho město plánuje další opravy ulic v okolí bývalé šroubárny a cukrovaru.

Starostka Žatce také požádala představitele firmy, aby u Státního zdravotního ústavu nechali udělat posouzení vlivu společnosti na lokalitu a zdraví obyvatel.

Je skutečností, že navzdory řadě jednání se všechny problémy související s výrobou v závodě na automobilové komponenty nepodařilo odstranit. Všechny diskutabilní body nyní popíše EIA, ale nezajistí okamžité řešení. Kompletní dokument, který určí, jak má HP-Pelzer dále postupovat, bude k dispozici nejspíše v průběhu příštího roku.

Žatec, 26. listopadu 2019

Vyjádření společnosti HP-Pelzer

V posledních třech letech HP-Pelzer intenzivně pracuje na nápravě situace v areálu a legalizaci nezkolaudovaných objektů. Strategie byla zvolena tak, že se objekty budou legalizovat postupně. Pro každý objekt se zpracuje projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, následně budou provedeny stavební úpravy tak, aby objekt splňoval požadavky dnešní legislativy, a na závěr bude objekt zkolaudován. Jako první se začalo pracovat na hale C1/HMP vzhledem k tomu, že je množstvím technologie a objemem výroby jedna z největších. Pro tuto halu byla zpracována projektová dokumentace pro dodatečné povolení stavby, která byla předložena k vyjádření dotčeným orgánům státní správy v lednu 2018. Následně byla po třech měsících získána kladná stanoviska od dotčených orgánů státní správy včetně Hasičského záchranného sboru (HZS) a Krajské hygienické stanice (KHS). Jediným nesouhlasným stanoviskem bylo stanovisko od Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, kde jsme byli vyzváni ke zpracování Oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. malá EIA) pro celý areál HP-Pelzer v Žatci.

Vzhledem k požadavku řešit celý areál bylo zapotřebí více času na zpracování. Součástí zpracování Oznámení EIA bylo např. vypracování akustické studie, která se řešila několik měsíců, kdy akustici strávili měřením v areálu a okolí několik dní, a vzniklo několik desítek návrhů na opatření ke snížení hluku v areálu, která postupně realizujeme. Kromě předjednání oznámení, respektive akustické studie, s KHS jsme oznámení EIA projednali i s dvěma místními občany. Na jednání vzniklo ze strany občanů několik požadavků k doplnění. Tyto jsme všechny zapracovali. Při opětovné snaze domluvit si další schůzku, nejevili občané zájem se závěrem, že i přes zapracování všech požadovaných bodů se záměrem nesouhlasí a souhlasit nebudou. Ze strany HP-Pelzer bylo tedy uděláno maximum pro vyhovění místním občanům. Oznámení EIA bylo včetně všech příloh podáno v druhé polovině května 2019.

V srpnu 2019 jsme obdrželi závěr zjišťovacího řízení. Přesto, že jsme získali kladná stanoviska dotčených orgánů, byli jsme vyzváni ke zpracování Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvodem byla negativní stanoviska spolku a občanů. Nebýt těchto negativních stanovisek, mohli jsme se výrazně posunout. Dokud nebude dokončen proces EIA, nesmíme totiž stavět nové sklady, které by nahradily stávající, jež jsou nevyhovující. Zároveň jsou pozastaveny rekonstrukce objektů, při kterých máme v plánu realizovat větší protihluková opatření jako například výměna nebo rekonstrukce vzduchotechniky v objektech. Dokumentace (tzv. velká EIA) bude podána v druhé polovině listopadu 2019. Závěr očekáváme v březnu 2020. Následně bychom chtěli dořešit dodatečné povolení objektu C1/HMP. V tuto chvíli také pracujeme na projektové dokumentaci pro zlegalizování dalšího výrobního objektu, jehož legalizace proběhne hned po objektu prvním.

V areálu průběžně realizujeme protihluková opatření, která byla navržena v akustické studii. Kromě toho pracujeme, přesunem výroby do jiných závodů a nenasmlouváním dalších nových zakázek, na snížení objemu výroby. Pokročili jsme i ve schválení rozpočtu pro výstavbu nové skladovací haly, jejíž výstavbou bude vyřešena situace mezi areálem a šroubárnou. Zahájení výstavby má rovněž návaznost na dokončení procesu EIA vzhledem k přesunům materiálu a výrobní technologie v areálu. Mimo dosud řečeného se budeme finančně podílet na revitalizaci zeleně v okolí areálu.

Z výše řečeného je vidět, že se HP-Pelzer po celou dobu aktivně podílí na vyřešení celé situace. Ale vzhledem k rozsahu, v jakém se legalizace objektů řeší, dlouhé době vyjadřování dotčených orgánů státní správy a „zpomalovacím“ aktivitám místních občanů, vyžaduje celý proces více času.

Vyjádření spolku Veřejnost proti nepravostem

Stanovisko spolku VPN 2016 

Zveřejněný článek nabízí nejprve obecný přehled o situaci a úhel pohledu Mgr. Zdeňky Hamousové, starostky města Žatec a senátorky za obvod č. 6. Paní starostka úmyslně odvádí pozornost lidí jinam, uvádí zde nepravdy. Opakovaně sděluje čtenářům, že samospráva nemá možnost jakkoliv tuto záležitost ovlivnit. Opakovaně uvádí nepravdu. 

Město Žatec pronajímá společnosti HP-Pelzer Raisovu ulici o rozloze 3895 m2. Jedná se o ulici, kterou HP-Pelzer neoprávněně dlouhá leta užíval, po našem upozornění v roce 2016 došlo počátkem roku 2017 k uzavření nájemní smlouvy. Tato komunikace tvoří páteřní areálovou komunikaci, bez ní nemůže HPP areál užívat. Město má možnost kdykoliv tuto nájemní smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta je stanovena na 12 měsíců.

Jestliže město již 4,5 roku „řeší“ stížnosti občanů na obtěžování hlukem, prachem a zápachem, jestliže HP-Pelzer ignoruje Rozhodnutí vydaná SÚ Žatec, která jim již v roce 2017 nakázala okamžitě v 8 objektech ukončit provoz, tak proč Město Žatec nevyužije možnosti dát z výpověď z nájmu pozemku? Společnost se nechová v souladu s dobrými mravy, ignoruje Rozhodnutí Stavebního úřadu Žatec a Město Žatec jim porušování zákonů umožňuje? HPP se možná dopouští trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí (dle sdělení Veřejného ochránce práv) a Město Žatec jim při tomto protizákonném jednání pomáhá.

Je to z našeho pohledu nemravné. Navrhovali jsme vedení města, že by mělo uzavřít s panem Ing. Foldynou dohodu, že pokud pozastaví
noční provoz do doby, nežli dají vše do souladu s našimi zákony, ponechají pronájem ulice beze změny. Bohužel, HP-Pelzer na tuto nabídku nepřistoupil. 

"VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI HP-PELZER"
Ing. Radim Foldyna, prokurista odštěpného závodu Žatec společnosti HP-Pelzer s.r.o., Adler Pelzer Group, IČ: 405 24 604, si je řadu let vědom toho, že odštěpný závod svým provozem řadu let obtěžuje vlastníky nemovitostí na sousedních pozemcích. Veřejně opakovaně dává přísliby, že zjedná nápravu tak, aby se provoz závodu zdržel se všeho, co působí výskyt imisí.

Je zřejmé, že statutární vedení společnosti HP-Pelzer si je plně vědomo závažnosti porušování právních předpisů ČR, a přesto se nehodlá smířit se závěry uskutečněného procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životního prostředí (tzv. proces "malá EIA"), konkrétně zjišťovacího řízení na "Dodatečné povolení areálu HP-Pelzer, Žatec" . Ve zveřejněném sdělení uvádí, že pouze námitky občanů a našeho spolku VPN 2016,z.s. byly důvodem pro závěr zjišťovacího řízení, že musí proběhnout velká EIA.

Věřím, že se většina čtenářů tomuto tvrzení zasmála. Opravdu si někdo myslí, že jen naše připomínky by vedly k tomuto závěru? Zásadní negativní stanovisko vydalo Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, který dokumentaci velice pozorně posoudil a z důvodu chybějících informací o rakovinotvorných látkách požadoval posouzení areálu HPP dle velké EIA. Také Ústecký kraj (rada Ústeckého kraje) požadovala toto posouzení hlavně z důvodu umístění areálu v již velice hlukově zatížené lokalitě. Pan Ing. Foldyna lže, když uvádí, že
jen naše připomínky zdržely legalizaci staveb. Jen pan Ing. Foldyna nese plnou zodpovědnost za stávající stav, jeho „házení“ odpovědnosti na občany je nemorální. 

Zodpovědnost za současný stav má jen a jen statutární zástupce společnosti a házení zodpovědnosti na nás a postižené občany je podlé.

Oznamujeme tímto, že zásadně odmítáme zveřejňování nepravdivých,zkreslených a zavádějících informací z jednání s občany města Žatec a se spolkem VPN 2016, z.s. ve věci projednávání znehodnocování kvality prostředí v severovýchodní části města Žatec. Počátkem roku 2019 jsme se osobně sešly s RNDr. D. Pačesnou. Požádaly jsme o doplnění předložené dokumentace, a to o doplnění akustické studie o záměr výstavby expediční haly a studie hluku v dopravě na veřejných pozemních komunikacích v sousedství stávající obytné zástavby. Po zapracování námi požadovaných informací bylo zřejmé, že tento provoz v této lokalitě není možné povolit. Proto jsem napsala paní P., že
tento provoz nebude možné zlegalizovat.

Pan Ing. Foldyna uvádí nepravdu, jestliže píše: Při opětovné snaze domluvit si další schůzku nejevili občané zájem se závěrem, že i přes
zapracování všech požadovaných bodů se záměrem nesouhlasí a souhlasit nebudou. Účelově moje slova překroutil. Náš souhlas či nesouhlas v této záležitosti je drobná kapka v moři, státní správa je nezávislá, jedná dle předpisů a zákonů a případné neoprávněné
požadavky spolků odmítá. 

Dále oznamujeme, že současná aktivita vedení firmy a vedení města směřující k legalizaci provozu všech jí užívaných staveb na území v areálu bývalých závodů Mitop, Cukrovar a Šroubárna je důsledkem hlavně naší aktivity, postupnými kroky jsme donutili Stavební úřad k
vyšší aktivitě. To, že SÚ nepostupoval dostatečně důsledně, potvrdilo i roční šetření Veřejného ochránce práv. Město Žatec se pramálo postaralo o zlepšení životního prostředí. Paní starostka vždy stále stojí spíše na straně společnosti HP-Pelzer, nežli na straně občanů, kterým firma poškozuje zdraví. Tento náš dojem zveřejněným článkem společně s prohlášením Ing. Foldyny potvrdila.

Ing. Ivana Vírová
předsedkyně spolku VPN 2016