V roce 1955 byl Václav Krupka, Telce 38, hospodařící na 26 hektarech, na veřejném přelíčení v Grand hotelu ve Slaném za přítomnosti všech předsedů JZD, MNV, správců státních statků odsouzen k pěti a půl letům vězení, propadnutí majetku a zákazu pobytu na okrese Slaný a Louny. V roce 1993 ZD Peruc vypočítalo restituce pro tři dědice a částečně je plnilo.

Soud začal v roce 2001

V roce 1999 přišel do ZD Peruc právník. Nejdřív rodině Krupkových poslal pět urážlivých dopisů, které jsou s odvoláním u krajského soudu, že jsme měli každý právo jen na 1,5 nebo dva hektary a tedy máme přeplaceno. V roce 2001 to rodina dala k soudu. Na osmém stání jsem žádal soud, aby pozval ekonomku, že vyúčtovala dvakrát 70 tisíc na opravu střechy.

Samosoudce Miroslav Holub mi odpověděl, že ekonomka je členem představenstva, a tak nemusí k soudu chodit. Na devátém stání v roce 2006 samosoudce Holub prohlásil: „To je velmi složitý případ, na to se musí vzít znalec specialista.“ Na lounském okrese jsou znalci dva. Během dvou měsíců ten specialista místo znaleckého posudku sepsal dějiny ZD Peruc, ale ocenit zabraný majetek v 55. roce zapomněl. Soud mu za tu práci přisoudil 30 000 korun.

Nemůžeme se domoci práva

Znalec tvrdí, že jsme měli 14,5 hektaru. Když jsem se znalce zeptal, kolik přidal za dva zabrané traktory, vůbec nevěděl, že se přidává. ZD Peruc nám vrátilo 17 hektarů, ZD Vrbno 3 ha, ZD Vraný hektar, Státní statek Klobuky 0,6 hektaru a 1,5 hektaru jsme prodali a 3 hektary pronajali, celkem tedy 26 hektarů. Soud ale vynesl rozsudek na 14,5 hektaru, a tak se ani po tolika letech nemůžeme domoci práva. Nyní mi je 82 let. Nechápu, proč se celá ta záležitost tak hrozně vleče. Kdo na tom má zájem? Copak má soud málo práce, že můj případ donekonečna prodlužuje? Nebo snad čeká, až umřu?

Václav Krupka, Louny

Odpověď samosoudce: rozhodnuto musí být hlavně řádně

Jsem nucen zdůraznit, že spis se nachází s odvoláním žalobce u Krajského soudu v Ústí na Labem a na skutečnosti uváděné panem Krupkou tak není možné reagovat zcela přesně nahlédnutím do spisu. Soud projednává žalobu pana Krupky dle občanského soudního řádu a předmětem žaloby je úhrada žalované částky ve výši asi 90 000 korun.

V nepořádku je samotná žaloba

Vzhledem k výrazným nedostatkům žaloby byl žalovaný soudem opakovaně vyzýván k odstranění vad podání a je nutné zdůraznit, že soud byl opakovaně, a to i prostřednictvím tehdejších právních zástupců žalobce žádán o odročování jednání. V jednom případě soud žádosti o odročení jednání již nevyhověl. Následně Okresní soud v Lounech ve věci rozhodl tak, že byl nucen žalobu pana Krupky zamítnout. Soud však by musel i v případě doručeného odvolání ukládat žalobci lhůty k opravě vad podaného odvolání s příslušným zákonným poučením.

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací poté rozhodl, že rozsudek Okresního soudu v Lounech ruší a věc mu vrací k dalšímu projednání.

Rozporná vylíčení skutečnosti

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že Krajský soud uložil soudu prvostupňovému, aby opakovaně poučil žalobce pana Krupku s ohledem na skutečnost, že žaloba vychází z vnitřně rozporných vylíčení rozhodujících skutečností a žalobní skutek je neurčitý. Vzhledem k tomu, že není možné medializovat příslušná rozhodnutí, protože právo nahlížet do spisu mají pouze účastníci řízení, omezuje se soud ve svém vyjádření pouze na velice stručné vyjádření skutečností, které způsobují, že věc dosud nebyla skončena pravomocně.

V této nikoliv jednoduché věci bylo dosud provedeno mimořádně rozsáhlé dokazování mimo jiné i výslechem svědků. Jedním z navržených svědků byla skutečně ekonomka žalovaného, která byla členem představenstva žalovaného. V souladu s ustanovením § 131 odst. 1 občanského soudního řádu může soud člena statutárního orgánu vyslechnout pouze s jeho souhlasem. Za situace, kdy statutární orgán se svým výslechem nesouhlasí, nemůže soud výslech provést. V opačném případě by porušil výše uvedené ustanovení zákona.

Veškeré tyto skutečnosti však jsou ve spise řádně zaprotokolovány. Bez možnosti nahlédnout do spisu není možné se vyjádřit k počtům jednotlivých jednání této věci. V průběhu řízení však byl nucen dávat žalobci zákonné poučení právě ve snaze urychlit průběh řízení, a to konkrétně podle ust. § 118c o.s.ř.

Pokud se týká ustanovení znalce tak příslušný znalec byl ve věci skutečně ustanoven. Znalecký posudek vypracoval řádně a znalečné mu bylo přiznáno v souladu s příslušným právním předpisem. K výši znalečného uváděné žalobcem není možné se vyjádřit bez nahlédnutí do spisu. Ve věci bylo Okresním soudem v Lounech opětovně rozhodnuto a spis se nyní nachází jak již bylo uvedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem k rozhodnutí o odvolání.

Každý soudce řeší stovky spisů

Závěrem mi dovolte, abych uvedl, že každý ze soudců zdejšího soudu má k vyřízení přiděleno několik set spisů, nepočítaje v to spisy exekuční – asi 50 až 80 rozhodnutí měsíčně. Je v zájmu každého soudce, aby v jednotlivých věcech rozhodoval bez zbytečných průtahů. Za svoji osobu mohu uvést, že jsem v loňském roce rozhodl asi ve 400 sporech a dále vydal rozhodnutí v asi 600 věcech exekučních.

Za této situace je pochopitelně zásadním zájmem soudce, aby ve věci bylo rozhodnuto co nejrychleji, avšak řádně. V několika málo projednávaných věcech však dochází k průtahům, které jsou způsobeny např. opakovaným odstraňováním vad žalob, rozsáhlým prováděním dokazování nebo např. problematickým a složitým zajišťováním důkazů.

Mgr. Miloslav HOLUB, samosoudce, Louny