Realizace významného snížení ekologické zátěže v podobě poklesu emise oxidů dusíku až o 60% v Elektrárně Počerady, ze Skupiny ČEZ, je v plném proudu.  V současné době již mají za sebou takzvané primární opatření výrobní bloky B3 a B2.  Na výrobním bloku B5 práce probíhají, přičemž jejich předpokládané ukončení je naplánováno na konec srpna. Výrobní blok B4 byl v závěru července odstaven z provozu.

Čtvrtý blok čeká delší odstávka

„V případě čtvrtého bloku půjde ovšem o poněkud delší odstávku, neboť proběhne i jeho klasická plánovaná oprava s revizí průtočné části turbíny. Během odstávky se zároveň zrealizuje první krok ekologického opatření, jímž je montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, aby bylo zajištěno vykrytí průřezu topeniště právě proudy dohořívacího vzduchu i při sníženém výkonu kotle. Bloky 2 a 3 již toto mají za sebou, u bloku 5 počítáme s jeho přifázováním po odstávce ve druhé polovině srpna," říká Jiří Kulhánek, technický ředitel Elektrárny Počerad.

Ekologizace probíhá dvojím způsobem

Ekologizace Elektrárny Počerady probíhá dvojím způsobem, a to primárním a sekundárním opatřením. V prvním případě jde o výše zmíněnou montáž dalšího pásma dohořívacího vzduchu do kotlů, které zajistí spolu s řízením rozvrstvení vzduchu snížení úletu NOx ze současných 650 na 400 mg/m3. „Ve druhém bude po úpravách spalovacích systémů vstřikována do práškových kotlů na hnědé uhlí močovina. Ta bude do elektrárny dovážena cisternami v kapalné nebo granulované formě. V případě granulované močoviny bude následně přefukována do speciálních nádrží, v nichž se v určitém poměru smíchá s vodou. Poté bude potrubím vstřikována do kotlů. Voda se zákonitě odpaří a vlastní močovina pak dokáže snížit úlet NOx na méně než 200 mg/m3," poznamenal Jiří Kulhánek k počeradské inovaci.

Vše probíhá podle harmonogramu

Realizace obou opatření začala 10. března, a to instalací a montáží společných zařízení pro všechny čtyři výrobní bloky. „Jednalo se o práce, které si nevyžádaly odstavení bloků. Konkrétně jsou hotovy základy pro nádrže na močovinu a kompresory, které umožní pomocí napouštěcích zařízení a potrubí vstřikování močoviny do kotlů," dodává Jiří Kulhánek. Podle něj zatím vše probíhá podle stanoveného harmonogramu, takže délka jednotlivých odstávek bloků 3, 2 a 5 se pohybuje kolem padesáti dnů. I v jejich případech vždy využili energetici čas odstávky ke kontrolám jednotlivých zařízení daného výrobního bloku.

Snížení emisí ukládá směrnice Evropské unie

Od roku 2016 vejde v platnost směrnice Evropské unie ukládající všem zdrojům s instalovaným výkonem nad 50 MW snížení emisí oxidů dusíku na hodnotu pod 200 mg/m3. Tento nový ekologický standard bude ovšem díky své modernizaci Elektrárna Počerady, splňovat již o rok dříve.
Hnědouhelná elektrárna v Počeradech byla postavena v sedmdesátých letech 20. století. Původně měla šest bloků, na počátku devadesátých let byl jeden odstaven.
Po dokončení současné ekologizace se odstraní další, elektrárna tak „pojede" už jen na čtyři bloky.

Ota Schnepp