Slepice umístí do tří současných hal, další dvě postaví na místě silážních žlabů. Maximální kapacita je stanovena na tři sta tisíc nosnic. Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci posuzování vlivu na životní prostředí vydal k záměru souhlasné stanovisko a stanovil 24 podmínek, které musí společnost splnit.

„Farma pro chov nosnic Valov za předpokladu dodržení podmínek nebude mít významný negativní vliv na žádnou složku životního prostředí,“ uvádí se ve stanovisku kraje.