Pětičlenný osadní výbor začal během letošního roku pracovat v Radičevsi, vesnici pod správou Městského úřadu Žatec.

Město spravuje celkem šest podobných vesnic, které nemají vlastní obecní úřady. Tato situace trvá už téměř dvacet let, Radičeves je však za tu dobu první místní částí, kde začal působit tzv. osadní výbor.

V sousedních Lounech jsou pod správou města jen dvě okolní vesnice – Brloh a Nečichy. V obou si jejich obyvatelé sestavili osadní výbory, které tam působí už delší dobu – od 90. let.

Činnost osadních výborů a jejich kompetence a systém práce a obsazování definuje zákon o obcích. Podle něj si místní část obce, což je například vesnice bez vlastní samosprávy, spadající pod jiný obecní či městský úřad, může vytvořit vlastní osadní výbor. Jeho členy mohou být pouze lidé, kteří v dané místní části mají trvalé bydliště.

Osadní výbor se pravidelně schází a má právo předkládat návrhy, týkající se dané místní části, členům zastupitelstva či rady města či spravující obce.

Zastupitelstvo nadřízené obce naopak schvaluje lidi, kteří mají zájem pracovat v osadním výboru, a také určuje jeho předsedu.

Máte slovo

Zajímavým ustanovením zákona je, že pokud předseda osadního výboru požádá na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být na schůzi vždy uděleno.

Předsedou osadního výboru v Radičevsi byl zvolen Jindřich Kolouch.

V ostatních pěti místních částech města Žatce – v Bezděkově, Trnovanech, Milčevsi, Velichově a Záhoří – dosud osadní výbory zřízeny nejsou. Je to hlavně proto, že jejich obyvatelé nejeví zájem v podobných orgánech pracovat.