Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) České středohoří chce letos zahájit na Lounsku projekt, který má zachránit unikátní území s jedinečnými teplomilnými a stepními společenstvy a druhy rostlin a zvířat.

Záměr má být realizován na kopcích Oblík a Raná na výměře přibližně 72 hektarů.

Projekt počítá s tím, že by se na kopce vrátila stáda ovcí, která mají spásat nežádoucí vegetaci.

Celkové náklady na něj jsou téměř čtyři miliony korun, ze zdrojů Evropské unie Správa CHKO České středohoří získá 3,3 miliony.

„Lounské kopce Oblík, Raná, Srdov, Brník a další reprezentují v národních i středoevropských poměrech unikátní území s jedinečnými teplomilnými a stepními společenstvy a druhy rostlin a zvířat. Druhové bohatství je přímo podmíněno klimatem, morfologií, expozicí a svažitostí terénu, typem půd a dále historickým maloplošným obhospodařováním území,“ vysvětlila Markéta Peřinová, vedoucí Správy CHKO České středohoří.

Na přírodní unikátnost území měly velký vliv tradiční formy hospodaření, především pastevectví. Po roce 1989 došlo podle jejích slov v souvislostech se změnami v českém zemědělství k likvidaci stád bez náhrady jinými vhodnými formami hospodaření. „Kvůli tomu došlo k rychlému nástupu křovin do stepních partií, k úbytku krátkostébelnatých suchých trávníků, k uniformitě biotopů a snižování druhové pestrosti. V širších souvislostech pak ke zhroucení jednotlivých populačních systémů a ústupu druhů, zejména bezobratlých, jako například motýlů modráska ligrusového a okáče skalního,“ sdělila M. Peřinová.


Ovce chrání původní přírodu

– ovce spásají nežádoucí vegetaci a tím chrání
původní vzácné druhy rostlin a zvířat v těchto
biotopech

– projekt CHKO České Středohoří bude stát čtyři
miliony korun


Obsahem projektu CHKO České středohoří je tedy plošná redukce křovin na dříve tradičních pastvinách a návrat stád ovcí do lokality. „To může správa CHKO zajistit dvěma způsoby. Můžeme uzavřít smlouvu se zemědělcem, který chová ovce, o tom, že je bude v daných lokalitách pást. Nebo můžeme pozemky takovému zemědělci pronajmout opět s tím, že na nich umístí svá stáda,“ vyplynulo ze slov vedoucí Správy CHKO České středohoří.

V rámci projektu se plánuje také výsev rostlin, na které je navázán výskyt vzácných živočichů. Chystá se také obnova staré třešňovky pod Oblíkem.

Evropská unie podpoří také jiný projekt, který se v okrese Louny týká záchrany unikátního přírodního druhu. Letos se má rozeběhnout záchrana brouka krasce s latinským názvem cylindromorphus bohemicus. Ten se vyskytuje pouze v Čechách, kde žije jen v okolí Žatce. Je kriticky ohrožený, hrozí mu vyhubení. Brouk potřebuje k životu prostředí kontinentální stepi. Cílem projektu, který připravil Ústecký kraj, je tyto stepi ve třech lokalitách, u Žatce, Staňkovic a Stroupče, obnovit, a to rovněž odstraněním nežádoucích a nepůvodních křovin a jejich následným pravidelným sečením či pastevectvím.

ŽATECKÝ A LOUNSKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU! STAŇTE SE FANOUŠKEM!