V okolí Obory a Počedělic na Lounsku jsou nové polní cesty. Slouží jak zemědělcům k přístupům na pozemky, tak i dalším lidem k procházkám či cyklistům.

„Celková délka cest je šest a půl kilometru. Z toho je 1,7 kilometru nově vybudovaných cest a na 4,8 kilometru došlo k obnově stávajících cest. Podél nových úseků v Oboře byla vysázena doprovodná zeleň, celkem 334 stromů a 800 keřů,“ sdělila Venuše Brabcová z Ministerstva zemědělství – Pozemkový úřad Louny.

„Nové polní komunikace budou především sloužit vlastníkům a uživatelům ke zpřístupnění pozemků. Cílem je zlepšit životní prostředí na venkově, umožnit dopravu zemědělské techniky a omezit prašnost. Výsadba zeleně přispěje ke zlepšení životního prostředí a pestrosti okolní krajiny. Vybudováním cest se zprůchodní krajina, občanům budou sloužit k procházkám, vybudované cesty je možno zapojit i do sítě cyklotras,“ vypočetla V. Brabcová.

Přispěla Evropská unie

Ministerstvo zemědělství - Pozemkový úřad Louny využil možnosti čerpat dotace na výstavbu polních komunikací z prostředků Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013. Dotaci získal úřad letos, náklady na výstavbu a obnovu cest u Počedělic a Obory činily 16,5 milionu korun.

„Realizaci stavby předcházely pozemkové úpravy, kterými se uspořádaly vlastnické vztahy k zemědělským pozemkům s ohledem na hospodaření a potřeby krajiny. Jedním z výsledků pozemkových úprav byl pak návrh sítě polních cest, který jsme realizovali,“ dodala Venuše Brabcová.