V letošním roce si připomínáme kulaté výročí významné události pro ochranu přírody a krajiny v naší oblasti. Před dvaceti lety, 1. května 1994, nabyla účinnosti vyhláška tehdejšího Okresního úřadu v Lounech o zřízení přírodního parku Džbán.

Vyhlášením ochrany pro toto cenné území bylo dovršeno předchozí úsilí orgánů ochrany přírody i dobrovolných ochránců přírody z okresů Louny, Rakovník a Kladno, kteří se spojili, aby ochránili unikátní část přírody a krajiny České republiky a zachovali ji i pro budoucí generace.

Lesnatý komplex tohoto přírodního parku s přirozenými společenstvy na opukovém podloží Džbánu je nejenom významným útočištěm mnoha vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, ale zároveň slouží i k rekreaci obyvatel z přilehlých průmyslových oblastí.

Zájmy přírody a místních obyvatel

Nebylo nijak lehké tehdy spolu skloubit zájmy ochrany přírody se zájmy obyvatel, kteří v tomto území žijí, toto území využívají k práci nebo se zde jen přechodně zdržují na svých chatách a chalupách a přírodu využívají k oddechu a k rekreaci.

Před samotným vyhlášením přírodního parku Džbán probíhala ve spolupráci s příslušnými obecními úřady celá řada jednání, na kterých byl občanům vysvětlen záměr vyhlášení přírodního parku Džbán a byly jim zodpovězeny jejich dotazy týkající se hlavně omezení některých činností, které by mohly narušovat krajinný ráz a zájmy ochrany přírody v tomto území. Kuriozitou z tehdejších jednání byl případ občanů z Brodce, kteří nesouhlasili s podmínkami ochrany, a proto nebyl Brodec začleněn do přírodního parku Džbán. Úspěchem bylo ale to, že se nakonec podařilo vyhlásit ochranu pro 45 katastrálních území okresu Louny o výměře 20.378 ha a vznikl tak přírodní park zasahující do sousedních okresů Rakovník a Kladno o celkové rozloze 41.578 ha.

Zdeněk Klouček
(autor je odborník na přírodu a krajinu, pracuje v Oblastním muzeu Louny)