Je poklad skutečně tak výjimečný? V čem spočívá jeho význam pro českou a případně evropskou historii?
V Čechách jde o největší raně středověký poklad, ale jeho význam přesahuje hranice našeho státu v rámci celé střední Evropy. Obsahoval více než 350 stříbrných denárů, a to jak ražby české, tak i ražby několika mincoven německých. Mezi soudobými depoty ale vyniká především svojí nemincovní složkou. Jde o širokou škálu předmětů od hřiven, přes toaletní soupravu, sortiment různých typů náušnic a záušnic. Unikátní je, že obsahuje i zlaté prsteny a jako jediný poklad obsahuje i kaptorgy – schránky na relikvie ze stříbrného plechu.

Radmila Holodňáková

Pochází z obce Věžná u Bystřice nad Pernštejnem na Českomoravské vysočině. Vystudovala obory historie a archeologie na dnešní Masarykově univerzitě v Brně. 

Dá se s něčím v tuzemsku porovnat?
Z toho co jsem zmínila, vyplývá, že tento soubor nemá v Čechách obdoby. Tedy nikde jinde než v Žatci nelze nic podobného vidět. Co do unikátnosti je Žatecký poklad srovnatelný třeba s Relikviářem svatého Maura, který je vystavený v Bečově nad Teplou. Ten je ovšem mladší, neboť pochází z počátku 13. století.

V jakém stavu jsou jednotlivé předměty pokladu?
V roce 2014 byl celý soubor pokladu nově překonzervován a zrestaurován. V následujících dvou letech byla téměř na všech předmětech provedena prvková analýza v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Ta přinesla nové cenné poznatky o složení a kvalitě použitého stříbra i zlata. Již v té době vznikl pracovní tým, který je kromě našeho archeologa složen z odborníků z Národního muzea a Archeologického ústavu v Praze. Výstupem jejich práce by měl být kompletní odborný katalog celého nálezu. V roce 2019 a počátkem letošního roku byla ještě provedena podrobná analýza technologie u vybraných předmětů na oddělení přírodních věd a archeometrie Archeologického ústavu v Praze.

Přišlo se při těchto analýzách na něco nového?
Ano. Například se poprvé ukázalo, že při výzdobě toaletní soupravy byla použita technika niella, tedy, že ryté rýhy byly původně vyplněny tmavou kontrastní hmotou. To se doposud nevědělo!

Kde jsou předměty nyní uložené?
Předměty z pokladu jsou nyní uloženy v klimatizovaných boxech nového depozitáře, mincovní část je momentálně zapůjčena v Národním muzeu, kde se dokončuje odborné určení ražeb.

Poklad se našel v dubnu roku 1937, jaké byly okolnosti jeho nálezu?
Poklad byl objeven při stavbě chmelařského skladu na dnešním Chmelařském náměstí v Žatci. Původně tam stával areál usedlosti „Stará pošta“. V místě bývalé stáje narazili dělníci na hliněnou nádobu až po okraj naplněnou stříbrnými šperky, hřivnami, mincemi a dalšími předměty, včetně dvou zlatých prstenů. Celková hmotnost nálezu dosahovala bezmála tří kilogramů.

Radmila Holodňáková.Zdroj: archiv muzeaVí se, kdy byl poklad do země ukrytý?
Podle nejmladších mincí z konce vlády knížete Jaromíra mohl být do země ukryt nejdříve v roce 1012 nebo krátce poté.
Kdo mohl být v té době vlastníkem takového pokladu? Přece jen měl už tehdy velkou cenu.
Vzhledem k naprosto unikátnímu složení celého pokladu se lze domnívat, že jeho vlastníkem mohl být někdo z knížecí družiny nebo nejbližšího okolí panovníka. Mohl svého majitele s celou rodinou zajistit na celý život v nadstandardní úrovni.

V dnešní době je podstatná historická hodnota pokladu. Je ale vyčíslené, jakou finanční hodnotu poklad má?
Z výše řečených důvodů je nevyčíslitelná. U podobně unikátních předmětů není ani důvod je nějak „oceňovat“. Tak třeba u korunovačních klenotů se také nikde nedočtete, jaká je jejich finanční hodnota.

Jak vypadal Žatec v době uložení pokladu?
V prostoru žatecké ostrožny existovalo v té době opevněné raně středověké hradiště s velmožskými dvorci a několika kostely. Na akropoli vyrostl v první polovině 11. století nový dvorec opevněný palisádou, který kromě hospodářského zázemí obsahoval zřejmě i patrovou palácovou stavbu roubené konstrukce. Dosavadní nálezy potvrzují význam Žatce jako jednoho z nejdůležitějších center v prvních staletích existence českého státu.

Máte představu, jak mohlo tehdy vypadat místo, kde byl poklad v roce 1937 nalezený?
Zdá se, že samotné místo uložení pokladu, které se nacházelo mimo toto hradiště, bylo v té době ještě pusté. Teprve později tam vznikl výrobní okrsek, kde je doložena výroba železa a slévání barevných kovů.

Poklad se našel už před desítkami let. Proč k jeho vystavení dojde až teď?
Doposud byl poklad vystavován jen krátkodobě při nějakých významných příležitostech, například při oslavách milénia první písemné zmínky o Žatci v roce 2004. Evropské veřejnosti byl představen v prestižní putovní výstavě s názvem Střed Evropy kolem roku 1000, kdy jej mohli zájemci vidět v Německu, Maďarsku, na Slovensku a u nás na Pražském hradě. Myšlenka na stálou expozici vznikla po uvolnění části prostor v hlavní budově našeho muzea poté, co bylo možno přesunout zde uložené sbírky do depozitářů ve Staré papírně. Zároveň nyní díky výše zmíněným analýzám disponujeme obrovským množstvím nových poznatků, které lze v plánované expozici použít.

Části pokladu se v posledních letech vystavovaly při různých příležitostech. Byl někdy vystavený kompletní?
Při příležitosti Dnů evropského dědictví byl poklad fyzicky vystaven na několik hodin 13. září 2014. Samozřejmě nebyly prezentovány nové výsledky analýz, které byly provedeny a dokončeny až poté.

Bude v nové expozici v Žatci vystavený soubor kompletní?
Ano, prakticky kompletní. Nebudou vystaveny pouze drobné zlomky předmětů, které byly původně jeho součástí jako surovina.

Jak bude expozice vypadat?
Expozice o pokladu bude instalována ve dvou místnostech hlavní budovy muzea. Ve vstupní části budou informace o pokladu a jeho významu v kontextu našich dějin. Předměty tvořící soubor pokladu budou vystaveny v trezorové vitríně v samostatné místnosti – v pokladnici se scénickým osvětlením. Expozice bude doplněna audio a video prezentacemi.

Jaké kroky nyní muzeum čekají, než bude poklad vystavený? A kdy se na něj bude moci přijít podívat veřejnost?
Veškeré práce související s přípravou prostor pro expozici a vlastní realizace expozice musí být vysoutěženy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Takže nás čeká tato příprava. A pak musím ještě připomenout, že zastupitelstvo města Žatce nám odsouhlasilo zatím polovinu potřebné částky, o druhou část na vlastní realizaci a dokončení expozice budeme v příštím roce opět žádat. Takže termín otevření expozice budeme moci upřesnit až poté, co bude zbylá částka odsouhlasena a stanoveny termíny dokončovacích prací.

Má muzeum ve svých sbírkách ještě nějaký podobný „poklad“? Něco, co by si také zasloužilo stálou expozici a zatím na to nedošlo…
Máme připravený scénář pro novou expozici v celém prvním patře hlavní budovy muzea. Ta stávající je z roku 1973. A v nové expozici se určitě najde místo pro mnoho z předmětů, které máme v depozitářích, a které čekají na své vystavení. Třeba to jsou předměty z drahých kovů získané archeologickými výzkumy, románská dlaždice nalezená v areálu pivovaru, originál Willenbergova dřevorytu Žatce z roku 1611, různá vyobrazení města, prapory spolků. Je toho dost.