Rovné dva miliony korun rozdala společnost T–Mobile mezi neziskové organizace a starosty obcí v okrese Louny. Slavnostní předání šeků vítězným projektům proběhlo v úterý v sídle společnosti.

Letos se o grant ucházelo 110 projektů, z nichž byly vybrány třicet čtyři.

Organizace žádaly v součtu o finanční podporu ve výši bezmála 7,5 milionu korun. Maximální výše podpory byla stanovena na 100 tisíc korun. Při rozdělování prostředků určených pro okres Louny významně spolupracuje s komunitní nadací Euroregionu Labe. Finanční prostředky pomohou především při budování a úpravě hřišť, renovaci památek nebo při začleňování zdravotně postižených lidí do běžného života.

Sto tisíc korun získá například Městys Panenský Týnec. „Prostředky použijeme na opravu vzácné hrobky bývalých majitelů Panenského Týnce z roku 1800. Hrobce hrozí zřícení,“ uvedl starosta Václav Švajcr. Městečku se podařilo získat finance již loni, tehdy na opravu kapličky sv. Jana Nepomuckého.

Sport, kultura, školy a školky

Společnost podpoří také sportovní a kulturní akce. Sedmdesát tisíc korun získala tělovýchovná jednota Stadion Louny na uspořádání mezinárodního cyklistického Mléčného závodu. Žatecký Kamarád Lorm bude moci zase uspořádat 7. ročník dvoudenní divadelní přehlídky dovedností osob se zdravotním postižených s názvem Náš svět. Dostal 60 tisíc Kč.

Finanční prostředky si odnesly také školy a školy. Mateřskou školku speciální v Lounech navštěvují dvě tělesně postižené děti, pro které bude moci pořídit speciální sedačky. Dále nakoupí speciální výukové programy. Celkem má k dispozici 20 600 korun. To speciální škola v Žatci použije prostředky na nákup interaktivní tabule.

Peníze budou pomáhat i při ochraně přírody. Téměř 90 tisíc korun dostane sdružení TYTO. „Naším cílem je ochrana ohrožené sovy pálené na území okresu Louny. V rámci projektu provedeme kontrolu instalované sítě 70 hnízdních budek na zemědělských farmách, jejich čištění, opravu a případné přemístění,“ uvedl Karel Poprach.

V celé České republice přitom Fond T–Mobile rozdělí osm milionů korun. Kromě Lounska, Královéhradecka a Prahy 11, kde operátor dlouhodobě působí, poputují peníze také do dalších míst na podporu organizací, které získaly doporučení zaměstnanců operátora. Celkem podpoří 125 projektů.

Seznam podpořených projektů:

Džbánsko o.p.s., Žatec (95 000 Kč)
Obnova oplocení kostela sv. Mikuláše. Pokračování částečně svépomocné rekonstrukce kostela sv. Mikuláše v Želči, jenž tvoří dominantu centra obce.

Kamarád - LORM, Žatec (60 000 Kč)
Festival malých divadelních forem "Náš svět 2009". Příprava a realizace 7. ročníku dvoudenní divadelní přehlídky dovedností osob se zdravotním postižením z celé ČR, mající za cíl bližší poznávání světa „zdravých“ a postižených.

Lenešický okrašlovací spolek, o.s., Lenešice (93 000 Kč)
Oprava Husovy zvonice. Renovace zvonice a úpravy přilehlého okolí s cílem zatraktivnit tento prostor k častějším návštěvám a odpočinku místních občanů.

Logopedická základní škola Měcholupy (51 000 Kč)
Návrat hlasu z nebe. Podpora záměru navrácení obci hlasu zvonu, jež by se měl po opravě, vysvěcení a umístění zpět do zvonice zámecké kaple stát součástí každodenního života místních obyvatel.

Mateřská škola Podbořany (23 500 Kč)
Zahrada se sportovním vybavením. Dovybavení rozhlehlé zahrady mateřské školy o herní prvky umožňující rozvoj pohybových schopností a fyzické zdatnosti dětí.

Mateřská škola Postoloprty (55 290 Kč)
Rekonstrukce, zkulturnění zahrady Mateřské školy Postoloprty. Renovace a dovybavení zahradních prostor mateřské školy a vybudování tak bezpečného a lákavého prostředí pro hry a aktivní odpočinek místních dětí.

Mateřská škola speciální Louny (11 000 Kč)
Výchovně vzdělávací a diagnostické programy pro děti s postižením. Zakoupení speciálních výukových programů, sloužících k obohacení a zkvalitnění vzdělávání a výchovy předškolních dětí.

Mateřská škola speciální Louny (9 600 Kč)
Pojízdná sedačka. Pořízení speciálních pomůcek - sedaček potřebných pro těžce postižené děti navštěvující MŠ.

Mateřská škola speciální Žatec (49 500 Kč)
Není tabule jako tabule. Nákup interaktivní tabule pro žateckou školku umožňující předškolním dětem se speciálními potřebami lépe se zapojit do vzdělávacího a výchovného procesu.

Mateřská škola Žatec (30 000 Kč)
Není hraní jako hraní, zahrada ti splní přání. Pokračování rekonstrukce školní zahrady a její dovybavení bezpečnými a moderními herními prvky, využitelnými po většinu část roku jejími malými návštěvníky včetně jejich rodičů.

Mateřské centrum Jablíčko z Nepomyšle (100 000 Kč)
Multifunkční plocha pro bezpečnou hru dětí a relaxaci dospělých v centru městyse Nepomyšl. Podpora místní iniciativy k zapojení dětí a jejich rodičů do plánování i samotného vybudování dosud v centru obce chybějícího místa pro setkávání dospělých, sportovní vyžití mládeže i bezpečnou hru dětí.

Město Blšany (50 750 Kč)
Rekreační koutek pro děti a rodiče v obci Malá Černoc. Vybudování dětského koutku s odpočívadly, umožňující všem občanům malé vísky společně se v jejím centru setkávat.

Město Louny (100 000 Kč)
Město na kolech - 6. ročník. Zajištění 6. ročníku v Ústeckém kraji neobvyklé sportovně-kulturní akce v centru Loun, určené pro milovníky kol všech generací z Lounska i okolí, jejímž cílem je obohatit místní společenský program.

Městys Panenský Týnec (100 000 Kč)
Záchrana klasicistní empírové hrobky v Panenském Týnci. Oprava vzácné hrobky bývalých majitelů Panenského Týnce z roku 1800, které hrozí bezprostřední zřícení a nenávratné poškození jejích částí.

Občanské sdružení "ZLATÉ ÚDOLÍ“, Tuchořice (100 000 Kč)
Relaxační a odpočinková zóna - zámecký park ÚSP Tuchořice. Podpora finálních úprav a dovybavení areálu zámeckého parku pro potřeby odpočinku a relaxace klientů ústavu sociální péče i místních obyvatel.

Občanské sdružení Knihovna třetího tisíciletí, Louny (50 000 Kč)
Spolek paní, dam a dívek. Podpora materiálového zajištění pásma tvůrčích dílen, navazujících na tradici fungování ženských spolků, pořádaných v tomto projektu zejména starší generací pro mladé s cílem seznámit je s tradiční řemeslnou a kulinářskou tvorbou.

Obec Jimlín (40 000 Kč)
Dětské hřiště Jimlín - Zastávka na naučné stezce. Obnova veřejně přístupného dětského hřiště a jeho přeměna v moderní a bezpečnou zónu k hrám i odpočinku místních občanů.

Obec Lubenec (86 700 Kč)
Naučná stezka okolím Lubence. Rozšíření naučné stezky o 5 stanovišť a několik odpočívadel s nově vybudovanými informačními tabulemi, na jejichž obsahu se budou podílet i žáci místní ZŠ.

Obec Měcholupy (49 000 Kč)
Sportem k lepšímu životu. Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Velká Černoc formou jejich spoluúčasti na naplánování, realizaci a provozu v místě chybějícího sportovně-odpočinkového centra.

Oblastní pobočka SONS Louny (30 000 Kč)
Život ve tmě a společnosti – pokračování dlouhodobého projektu. Podpora pásma kulturně-osvětových akcí pro veřejnost a ozdravných a rekondičních pobytů pro zrakově postižené a nevidomé občany z Lounska.

Rodinné a mateřské centrum Jonáš, Podbořany
(59 453 Kč)
Vybavení Rodinného a Mateřského centra Jonáš. Podpora nově vzniklé dobrovolné občanské iniciativy a jejich úsilí o přeměnu bývalé restaurace v útulné prostředí mateřského centra pro místní rodiče s dětmi.

Sbor dobrovolných hasičů města Žatec (27 132 Kč)
Podpora dětských dnů, kulturních a zájmových akci pro děti a mládež s důrazem na požární ochranu a požární prevenci. Podpora celoročního pásma zájmových akcí přibližujících dětem a mládeži hasičskou tématiku a připravujících je formou her, ukázek i školení, jak se správně chovat při vypuknutí požáru.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR o.s., Okresní organizace Louny (18 375 Kč)
Integrace V. Příprava a realizace 5. ročníku plaveckých závodů pro mentálně postižené sportovce z Lounska a celého Ústeckého kraje.

Spolek loutkářů v Lounech, Louny (75 600 Kč)
Výměna opon a vykrytí scény Loutkového divadla v Lounech. Zajištění nových opon a dalšího technického zabezpečení místního loutkového divadla.

Spolek pro záchranu kostela sv. Bartoloměje ve Smolnici (95 400 Kč)
Kostel sv. Bartoloměje - výroba a osazení mříží k hlavnímu vstupu do kostela. Podpora místní iniciativy (osazení vstupního vchodu mříží), snažící se v obci Smolnice zachránit kostel, jenž patří mezi významné kulturní památky celého lounského regionu.

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., okresní organizace Louny (42 000 Kč)
Hejbni kostrou aneb neseďte doma, pojďte s námi. Aktivní zapojení do plnohodnotného života. Podpora celoročního pásma aktivit pro zdravotně znevýhodněné osoby z Lounska usilujících o zlepšení jejich kondice, psychické rovnováhy a aktivnější zapojení do společenského života.

TJ Stadion Louny
(70 000 Kč)
Mléčný závod 2009. Podpora zajištění čtyřetapového mezinárodního závodu kadetů v silniční cyklistice v Lounech a okolí.

Tyflocentrum Ústí nad Labem (100 000 Kč)
Jde to i bez… Podpora celoročního pásma volnočasových aktivit s cílem otevřít zrakově postiženým spoluobčanům z Lounska nové možnosti, jak se aktivně účastnit společenského a kulturního života.

TYTO, o.s., Věrovany (85 700 Kč)
Ochrana a podpora genofondu silně ohrožené sovy pálené za účasti zemědělské veřejnosti v okrese Louny. Cílem projektu je aktivní ochrana silně ohrožené sovy pálené na území okresu Louny. V rámci projektu bude provedena základní kontrola instalované sítě 70 hnízdních budek na zemědělských farmách, jejich následné čištění, opravy, případné přemístění a aktivní osvěta mezi zemědělci.

Ústav sociální péče Tuchořice (50 000 Kč)
49. DECATLON IMF a 21. ročník Mezinárodních sportovních her TUCHOŘICE 2010. Podpora konání Mistrovství Evropy v sportovně-dovednostním desetiboji družstev osob se zdravotním postižením, do kterého se výrazně zapojí kromě pořadatele z Tuchořic i sportovci z celého Ústeckého kraje.

Za záchranu kostela sv. Jiljí, o.s., Lubenec (66 000 Kč)
Dokončení projektu Vochlické rozhledny. Podpora místní iniciativy usilující o dokončení rekonstrukce a úplné znovu zprovoznění Vochlické rozhledny nad obcí Libyně.

Základní škola Louny, 28. října (35 000 Kč)
Znáš své město a okolí? Podpora zajištění 4. ročníku soutěže žáků lounských základních a středních škol motivujících je rozvíjet svůj zájem o „svět kolem sebe“ a zlepšit tak jejich celkový přehled o současném dění i historii Lounska.

Základní škola Peruc (41 000 Kč)
Škola v lese. Podpora vybudování přírodní učebny, jež bude využívána pro ekologické aktivity žáků zapojených v rámci osnov do aktivní ochrany přírody.

Základní umělecká škola Postoloprty (50 000 Kč)
20 let Divadelního spolku KLOUZÁK. Podpora pásma divadelních představení i netradičních kulturních vystoupení amatérského divadelního spolku pro všechny příznivce z Lounska i okolí.