Bití, nadávky, ponižování, znásilňování nebo neustálá kontrola věcí.

To vše se děje za zavřenými dveřmi některých domácností. Týrané osoby se často za svůj problém stydí a bojí se někomu svěřit.

Domácí násilí ale není soukromou záležitostí. Případy domácího násilí mají podobné rysy. Oběti velmi dobře znají pachatele, sdílí s ním mnoho společného, ale zpravidla nejsou ochotny oznamovat trestný čin a následně s policií spolupracovat.

„Bohužel, většina agresivních partnerů na veřejnosti vystupuje jako vzorný pracovník, manžel a rodič – proto je pro mnohé oběti těžké svěřit se někomu v okolí a požádat o pomoc,“ říká Martina Vojtíšková z Intervenčního centra, o. s. Spirála z Ústí nad Labem.

Oběti by se však neměly bát bránit se. Tím správným krokem je podání trestního oznámení. Násilník může být vykázán ze společného bytu nebo domu na 10 dní. Násilník může být rovněž potrestán vězením až na osm let. Pomoc nabízejí také intervenční centra, poradny a azylová zařízení. Od loňského roku se schází v Lounech tým pracovníků, kteří se v rámci svých organizací setkávají s osobami ohroženými domácím násilím.

„Smyslem této iniciativy je zajistit pro ohrožené osoby včasnou, komplexní, profesionální pomoc. Bohužel v lounském regionu je nedostatek azylových domů, utajeného bydlení a dostupného právního poradenství,“ informovala Jana Ondráková ze sociálně právní ochrany Městského úřadu v Lounech.

Nejhorší je domácí násilí skrývat

Pravidelně se tak scházejí pracovníci Policie České republiky, městské policie, oddělení soc. právní ochrany dítěte radnic v Lounech a Postoloprtech, o. s. Návraty Louny , o. s. Pomoc bližním Louny a Intervenční centrum Ústí nad Labem.

Pomoci můžeme všichni. „Stačí diskrétně předat kontakt osobě ohrožené na intervenční centrum, orgán sociálně-právní ochrany dítěte, sociální odbor, doprovodit ohroženou osobu ke zdroji pomoci, v akutním případě přivolat Policii České republiky či městskou policii. Lhostejnost a skrývání domácího násilí je nejhorší možnou reakcí,“ upozornila J. Ondráková.

Rozhovor s Mgr. Martinou Vojtíškovou z Intervenčního centra , o. s. Spirála, Ústí nad Labem

Co je domácí násilí?

Když Vás blízká osoba ponižuje, uráží, nutí k věcem, které se vám nelíbí, například v oblasti sexu, a to pod záminkou plnění manželských povinností. Když vás blízká osoba bije, fackuje, hrubě do vás strká, kope, zavírá bez vašeho souhlasu do pokoje. Když vám zakazuje kontakt se světem, blízkými, rodinou, přáteli. Když kontroluje každý váš pohyb, kontroluje vám, s kým telefonujete, komu a kam posíláte SMS. Kontroluje všechny vaše finance, snižuje vám bezdůvodně rozpočet na domácnost, děti. Vyhrožuje vám a zastrašuje tím, že vám v případě rozvodu sebere děti. Ničí vaše věci, ubližuje zvířatům, které máte ráda. Shazuje slovně vše, co vytvoříte, co řeknete. Agrese pak může být ještě umocněna alkoholem či jinou drogou.

Jaká existuje pomoc v případech, kdy partner nekontroluje své chování?

Bohužel, většina agresivních partnerů na veřejnosti vystupuje jako vzorný pracovník, manžel a rodič – proto je pro mnohé oběti těžké svěřit se někomu v okolí a požádat o pomoc. Ohrožená osoba díky manipulaci násilníka nedokáže svou situaci sama řešit. V případě, kdy partner používá hrubé násilí, je zajištění násilníka a podání trestního oznámení správným krokem, jak ochránit sebe a děti. Osoba násilná může být dle nově platných zákonných podmínek potrestána vykázáním ze společného bytu nebo domu na 10 dní, a to i tehdy, pokud mají v bytě hlášen trvalý pobyt či jsou vlastníkem bytu či nemovitosti. Násilník může být rovněž potrestán vězením až na 8 let. V momentě, kdy je ohrožená osoba rozhodnuta zastavit násilí v rodině, může se obrátit v místě bydliště na policii, pracovníky oddělení soc. právní ochrany dítěte a také na specializovaná pracoviště, jakými jsou intervenční centra, poradny, azylová zařízení…Tato pracoviště jsou školena tak, aby mohla ohroženým osobám včas a kompetentně poradit a pomoci.

Od 1.1.2007 nabízejí pomoc v případech domácího násilí v ČR intervenční centra. S čím konkrétně klientům pomáháte?

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím spočívá především v trestně právním a sociálním poradenství, psychické podpoře. Společně s klientkou sestavujeme bezpečnostní plán, jak uchránit ji či děti v případě útoků. Vyhodnocujeme rizika a na nebezpečí, které v sobě skrývá agrese útočníka, klientku upozorníme. V případě nutnosti motivujeme klientku k tomu, aby podala trestní oznámení či návrh na předběžné opatření, které může desetidenní lhůtu vykázání prodloužit až na dobu jednoho roku či upravit kontakt osoby násilné s rodičem, dětmi… Klientům pomáháme se sepsáním konkrétních právních podání. Mluvíme s klientem o tom, jak využije desetidenní lhůtu pro sebe, a děti, jaké má představy o dalším soužití s partnerem. Ne všechny oběti, které vyhledají pomoc intervenčního centra, chtějí opustit své partnery, naopak, přejí si řešit konflikt dohodou a změnou partnerova chování.

Mezi lidmi se objevuje názor, že když je někdo týraný, nechť odejde, nebo že se mu to zřejmě líbí, nebo že si za to může sám…

Protože žijí v permanentním stresu, nechtěně se naučí svůj úděl přijímat, ztrácejí schopnost adekvátně reagovat na násilí, díky manipulaci agresora získají pocit, že na vině všeho, co se v rodině děje, jsou ony. Nikdo však nemá právo ubližovat druhému, ať psychicky či fyzicky. Pro domácí násilí je typické, že nevymizí samo od sebe. Mnoho ohrožených osob, jichž se tento problém týká, se mylně domnívá, že pokud „zlepší“ své chování, partner se změní. Opak je však pravdou, postupná izolace a ponižování rostou, útoky se stupňují, intervaly zkracují.

Je běžné, že osoby ohrožené násilím ze strany partnera, vyhledají pomoc až po několika měsících, letech?

Ne všechny osoby ohrožené domácím násilím chtějí po prvních incidentech opustit své partnery, naopak, přejí si řešit konflikt dohodou a změnou partnerova chování. Týrání v rodině většinou začíná pozvolna, nenápadně a mírnějšími projevy. Řadu let se střídají dva vzorce chování násilníka – něžná láska a vyvolávání strachu. Teprve v momentě, kdy jsou útoky brutálnější a intervaly mezi nimi se zkracují, žena požádá o pomoc policii, soudy, obrátí se na krizová centra, psychology… Pro domácí násilí je totiž typické, že osoba, která je ohrožena, díky manipulaci partnera ztrácí schopnost vidět vztah a sebe objektivně. Domnívá se, že na vině je ona. Tento pocit je umocněn i tím, že většina agresivních partnerů na veřejnosti vystupuje jako vzorný pracovník, manžel a rodič – proto je pro mnohé oběti těžké svěřit se někomu v okolí a požádat o pomoc. To je také důvod, proč osoba zažívající domácí násilí zůstává se svým problémem sama – nikdo z přátel, mnohdy ani širší rodina ji zpočátku nevěří. Tak ztrácí naději, že jí někdo pomůže… I pomoc poraden pro osoby ohrožené domácím násilím vyhledávají oběti i po deseti, šestnácti letech soužití s agresivním partnerem.

Kam se obrátit o pomoc?

Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím
Ústí nad Labem:
475 511 811
(PO 8.00 – 18.00, ÚT, ČT 8.00 – 12.00, ST 8.00 – 18.00, PÁ 8.00 – 16.00)

Centrum krizové intervence Ústí nad Labem:
Linka pomoci a krizová lůžka
nonstop provoz
tel.: 475 603 390

Bílý kruh bezpečí Praha
nonstop DONA linka: 251 511 313

Městský úřad Louny
Pod Nemocnicí 2380
oddělení sociálně právní ochrany
Bc. Jana Ondráková
tel.: 415 621 201

Městský úřad Louny
Pod Nemocnicí 2380
oddělení dávek hmotné nouze
Ing. Věra Horová,
tel.: 415 621 221

O. s. Pomoc bližním Louny
Vilma Svobodová
tel.: 605 214 704

Městská policie
tel.: 156

Policie ČR
tel. : 158

Občanské sdružení „NÁVRATY“
centrum soc. poradenství a soc. služeb
Husova 418, Louny
tel.: 415 653667

Manželská a předmanželská poradna
Sladovnická 21, 440 01 Louny
tel.: 415 655 132

Dům náhradního bydlení Ostrov bezpečí
Libočany 28
Mgr. Kamila Sulíková
tel.: 415 736 407

Nemocnice s poliklinikou
Rybalkova 1400, 440 37 Louny
tel.: 415 620 111

Domácí násilí a paragrafy

Novela zákona č. 91/2004 Sb. hovoří o „týrání osoby žijící ve společně obývaném bytě nebo domě“. Pachatel může být potrestán vězením až na 8 let. Od 1. 1. 2007 je uplatňován zákon č. 135/2006 Sb. , který dovoluje Policii České republiky vykázat útočníka z bytu na 10 dní. Tímto správním řízením stát chrání osoby ohrožené a umožňuje jim, aby v této době využily pomoci odborníků.