S cenou 126 miliony korun bez DPH se zařadí mezi největší investice do vodohospodářské infrastruktury v okrese Louny. Podobně vysoké náklady si vyžádaly v minulých letech jen rekonstrukce čističek odpadních vod v Žatci a Lounech.

Úpravna vody Holedeč byla uvedena do provozu v roce 1933. Zdrojem vody je jedenáct vrtů v okolí. Upravenou vodou je zásobováno přibližně pět tisíc obyvatel – část Žatce a několik obcí v okolí. Například Hřivice, Měcholupy nebo Holedeč.

„Stavební stav a stav technologie úpravny odpovídají době pořízení. Stavební konstrukce jsou udržované, vyžadují však sanační zásahy. Technologické celky postupně dožívají. Problémem provozu úpravny je obsah železa a manganu v surové vodě. Pro zajištění potřebné kvality vyrobené vody a pro zvýšení kapacity úpravny, je nutná její rekonstrukce,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík.

Úprava podzemní vody z vrtů je jednostupňová, po rekonstrukci bude dvoustupňová. Práce mají probíhat dva roky - do dubna roku 2020.

"Podstatou rekonstrukce je především doplnění prvního separačního stupně, náhrada stávajících dožilých zařízení a zvýšení automatizace dávkování a provozu úpravny vody. Nový objekt separačního stupně bude umístěn v místě, kde se v dnešní době nacházejí sklady a garáže, které budou v rámci rekonstrukce zbourány. Filtrace bude využívána jako druhý separační stupeň. V rámci rekonstrukce bude i provedena komplexní výměna přítokových potrubí a armatur v prostoru objektu úpravny vody," vysvětlil mluvčí SVS.