Obě žádosti o prominutí poplatku radní zamítli. Severočeská vodárenská žádala o prominutí v souvislosti s právě probíhajícími výkopovými pracemi při rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Lva Tolstého, vlastníci bytů zase chtěli prominout poplatek za zábor městského pozemku pro stavbu lešení za účelem zateplení fasády.